Norrbränningen

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår av skalbaggen mindre märgborre. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och E4:an bildar en korridor rakt genom reservatet. Skogen består till största delen av tallskog. 

Norrbränningens naturreservat ligger 8 km sydväst om Ljusne och omfattar 336 ha. Hela området domineras av svallad storblockig morän. På höjderna är jordlagret tunt med kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Sump- och våtmarker i Norrbränningen

Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området. 

I Norrbränningen finns många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik,
 • ta ved. Eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Areal: 336 ha
Skyddsår: 2018
Kommun: Söderhamn
Karaktär: Skog
Förvaltare: Länsstyrelsen