Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Här hittar du information om hur du söker LOVA-bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Ansök om LOVA-bidrag

Nu inleds en ny ansökningsomgång för bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)! Ansökningsperioden sträcker sig fram till 31 januari 2021.

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdatum hanteras i mån av tid.

Om LOVA-bidraget

LOVA-bidraget finansieras sedan 2009 av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) som har till syfte att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens politik för sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är öronmärkt för att användas till att få igång åtgärdsarbete på lokal nivå.

Ny LOVA-förordning 2018

Under 2018 ändrades LOVA-förordningen. Ändringen innebar en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018 och att medel för lokala vattenvårdsprojekt kunde användas till åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt restaureringsåtgärder. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-förordningen på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om goda exempel på LOVA-projekt hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka?

LOVA-bidrag kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. En sammanslutning är ideell om den drivs utan vinstsyfte. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag. De som söker LOVA-bidrag kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Det är viktigt att framhålla att det är den som söker LOVA-bidraget som ansvarar för projektet från ansökan fram till slutrapportering.

Detta får LOVA-bidraget användas till:

 • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön
 • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
 • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Detta får LOVA-bidraget inte användas till:

 • åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
 • åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning
 • kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning
 • Länsstyrelsen Dalarna beviljar inte LOVA-bidrag för att skörda vass och inte heller för mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.

Hur stort bidrag kan jag få?

I vissa fall kan bidrag på upp till 90 % kostnadstäckning beviljas för åtgärder avseende internbelastning i sjöar och kustvatten och för övriga åtgärder kan upp till 80 % bidrag utgå.


Hur söker jag?

Blanketter och instruktioner laddas ned från Havs- och vattenmyndighetens (HaV) hemsida.

Observera att det nu finns separata ansökningsblanketter för olika typer av åtgärder (övergödning, fritidsbåtar, förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten). Välj alltså den åtgärdsinriktning som ert projekt stämmer in på.

Blanketter för ansökan samt tillhörande anvisningar - Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och Vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

När söker kan man söka bidrag?

Bidrag kan sökas under våren varje år, i regel under februari-april. Länsstyrelsen Dalarna skickar ut information till bland annat kommuner och VA-bolag samtidigt som man annonserar på hemsidan inför varje ansökningsomgång.

Aktuella utlysningar hos Länsstyrelsen i Dalarnas län

Att tänka på innan du skickar in ansökan

Granska ansökan en extra gång för att vara säker på att alla fält är ifyllda. Är du osäker på hur man ska fylla i blanketten, kontakta Länsstyrelsen Dalarna.

Var noga med att bifoga alla dokument som angetts i ansökan. De olika bilagorna listas nedan.

 1. Projektbeskrivning- Redovisa projektets innehåll: utgångspunkter, genomförandeplan, resultat, miljöeffekter och metoder för att mäta dessa, samhällsnytta samt samarbetsparters.
 2. Plan för uppföljning och utvärdering - Redovisa plan för uppföljning och utvärdering samt för spridning av resultaten.
 3. Eventuella andra bilagor - exempelvis tryckta rapporter och liknande material. Ange namn på övriga elektroniska bilagor. Ange namnen på samtliga tryckta rapporter och annat material som bifogas den version av ansökan som skickas per post.

Skicka in din ansökan

Börja med att fylla i ansökan på datorn för att sedan skriva ut blanketten när den är helt ifylld. Observera att en digital blankett i Word-format ska skickas in separat.

Skriv under och skicka in pappersansökan till:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt
Enheten för vatten, Att. Emma Göthe
791 84 FALUN 

Den digitala blanketten (Word-format) skickas till ansvarig handläggare. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Behöver du hjälp att fylla i blanketten?

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarna län. Kontaktuppgifter hittar längst ner på sidan. 

Delrapportering

Fleråriga projekt behöver i regel delredovisas under projektets gång. I vissa fall har länsstyrelsen beslutat att det inte är nödvändigt med en delrapport för projektet. Se villkoren i bidragsbeslutet för att se om du behöver skicka in en delrapport.   

Delrapporteringsblankett samt anvisningar för denna kan hämtas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida under rubriken Delrapportering.

Delrapporteringsblankett och anvisningar - Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Slutrapportering

I samband med att projektet avslutats behöver det slutrapporteras till länsstyrelsen. I beslutet till ärendet för sista datum att lämna in slutrapporten. Blanketter och anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Slutrapporteringssblankett och anvisningar - Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt