Stopån

Stopån utgör ett biflöde till Unnån i nordvästra delen av Orsa kommun. Dalgången bjuder besökaren på en storslagen natur med bland annat gammal och ståtlig granskog. Stopån bildar ett par vackra vattenfall som förhöjer intrycket av vild natur.

Vägbeskrivning och parkering

Från Orsa: Reservatet ligger cirka 45 km nordväst om Orsa tätort. Ta väg E45 norrut och sväng av mot Untorp. Strax innan du kommer fram till byn Untorp svänger du till höger, skylt mot "Naturreservat" finns. Följ vägen till dess ände. Här finns en vändplan där du kan parkera bilen samt ett skyltställ med information om reservatet.

Vandringsförslag - leder och rastplatser

Från vändplanen utgår leden mot de båda vattenfallen (cirka 1 km enkel väg) och en rundslinga på 4 km. Där rundslingan vänder i sydväst, på andra sidan kommungränsen, det vill säga inne i Anjosvardens naturreservat, finns en fin rastplats med vindskydd. Trevlig tur!

Huggningar har skett men det var länge sedan

Berggrunden i området domineras av porfyr och porfyrit men även stråk av diabas förekommer. Skogen i området är opåverkad av modernt skogsbruk. Omkring seklets början utfördes dimensionsavverkningar i trakten.

Djurliv blir ostört och kambräken frodas

Djurlivet är det för norra Dalarna typiska som här drar nytta av den gamla skogen och de ostörda förhållandena. Stopåns närområde tillsammans med Gravvasselns bäckravin är särskilt intressant ur florasynpunkt. Bland kärlväxterna kan kambräken nämnas. Den är en karktärsart för fuktiga hedskogar. Den har två markant skilda typer av blad, där de smala bladen i tuvans mitt är sporbärande.

Arter som trivs i fukt och skugga

Här finner man också sällsynta knapphålslavar som gynnas av fuktiga och skuggiga miljöer med gamla träd och stubbar. Andra lavfynd är violettgrå tagellav och skuggblåslav. Rika fynd av hotade svampar som kräver likartade förhållanden för sin existens har också gjorts, bland annat lappticka, rynkskinn, rosenticka och doftskinn.

Vidsträckt vildmark

Stopåns naturreservat ingår i ett stort sammanhängande kluster av naturreservat i norra Mora kommun. De angränsande reservaten är Anjosvarden, Våmhuskölen och Norra Mora Vildmark. Dessa naturreservat utgör sammantaget ett vidsträckt och väglöst område med stora möjligheter till rika naturupplevelser för den friluftsintresserade.

Närbild på en ormbunksväxt

Kambräken är en ganska sällsynt ormbunke, som gillar fuktiga skogsområden där det finns kalk i marken. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor och lavar,
    - skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1991
Storlek: 555 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.