Norra Gällsjön

Reservatet är ett naturskönt område delvis bestående av vattenområden. Stora områden består av gammal och gles tallskog, medan andra delar består av frodigare granskog. Åldern på enstaka träd har uppmätts till 400 år. Kryptogamfloran är av intresse med inslag av varglav och vedsvampen lappticka.

Sjö på gränsen till Jämtland

Norra Gällsjön är en gränssjö mellan Dalarnas län och Jämtlands län i nordligaste Orsa kommun. Sjön ligger på 582 meters höjd över havet medan omgivande marker höjer sig till som mest 710 m ö h vid Råbergets topp.

Skogen är till stor del dominerad av gammal, gles tallskog med enstaka träd uppemot 400 års ålder. Underväxt av gran, tall och björk är vanligt. Vissa svackor samt Råbergets sluttning är bevuxna med granskog.

Stubbar efter äldre genomhuggningar samt talrika brandljud i tallarna och kolade högstubbar visar på de faktorer som skapat dagens skogstillstånd. Ett antal småmyrar finns i området, störst är den dikade Lackalamm.

Sluttande tuvsävdominerade fastmattekärr är typiska. Områdets kärlväxtflora är inte så märkvärdig. Varglav samt den sällsynta vedsvampen lappticka är ett par exempel på mer intressanta fynd.

Kulturhistoriska förhållanden

En nyare skogskoja samt ett gammalt båthus finns vid Gällsjöns östra strand. En gammal skogshuggarkoja vid Gällsjöbäcken är numera riven och flyttad. Nära platsen för denna koja finns rester efter en myrmalmsblästa.

Tillgänglighet

Området närmast Gällsjön nås via en dålig skogsbilväg från Tjäderåsen, ca 25 km VNV Noppikoski. De södra delarna tangeras av skogsbilvägar som kommer söder ifrån. Parkeringsmöjligheter finns på ett flertal ställen.

Samtliga foton: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Sjö i fint kvällsljus omgiven av barrskogar

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1989
Storlek: 401 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.