Lindänget

Lindängets betade strandängar ligger vackert längs med Orsasjön. Här rastar flyttande fåglar på väg norr- eller söderut. Här blommar kalkgynnade växter och här frodas ovanliga snäckor, fjärilar och trollsländor. Med hjälp av fågeltorn och leder kan du som besökare njuta av detta paradis!

Vackert landskap med varierande natur

Landskapet vid Lindänget är mycket tilltalande med vyer ut över Orsasjön med höglandet i fonden. Även det ljusa, öppna kulturlandskapet är tilltalande, liksom den lövdominerade skogen i området. Lindänget hyser två väsensskilda naturtyper: den öppna strandängen i söder och skogsmarken i norr.

Höga värden för olika artgrupper

Områdets främsta naturvärde är strandängarna med dess rika fågelliv av både rastande flyttfåglar och häckande stannfåglar. Under fåglarnas flyttning kan ett stort utbud av änder, vadare och tättingar ses i området, däribland dubbelbeckasin och dvärgbeckasin som kan höras med sina spektakulära spelläten under sena vårkvällar. Bland regelbundet häckande fåglar kan nämnas tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, silvertärna, rörsångare, mindre hackspett, grönsångare och stjärtmes.

Strandängarna är även av botaniskt intresse med flera arter som signalerar att det finns kalk i marken. En sådan är gräset älväxing. Det lägre djurlivet är rikt med förekomst av bland annat kalkkärrsgrynsnäcka. Av insekter märks en artrik fjärils- och trollsländefauna. I området är så många som 762 olika arter registrerade!

Sumpskogar med fåglar

Skogsmarken är av mycket varierande beskaffenhet med det största naturvärdesintresset kopplat till löv- och lövsumpskogarna, vars fågelliv är mycket rikt. I området mynnar Enån ut. Den är omgiven av lövsumpskogar och bildar ett deltaliknande område när den kommer fram till Orsasjön.

Fågeltorn och vandringsled åt dig som besökare

Friluftslivet i området är väl tillgodosett genom leder och anläggningar. Bland annat finns ett fågeltorn och en fågelplattform med fin utsikt över strandängarna. Vid Orsasjöns strand i omedelbar närhet till Orsa tätort finns välbesökta utsiktspunkter med iordningställda anläggningar för besökare. Vandringsled med hög tillgänglighetsanpassning underlättar för flera vid besök.

Vy över gröna ängar vid en stor sjö, i soligt sommarväder

Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen Dalarna

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,- cykla eller rida med undantag för cykling på härför markerad led.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: − framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 110 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.