Lövfallsberget

Stubbe med svampar på i en skog

Här har elden härjat och skapat variationsrik skog. Många döda träd som ligger eller står gör också mångfalden rikare. Här finns till exempel gott om ugglor och hackspettar.

Näringsrik skog ger fin flora

Lövfallsberget utgörs av en näringsrik västsluttning med grandominerad blandnaturskog. Skogen är högväxt och har stor andel asp och björk och bitvis rikt inslag av växter som skogssallat, torta, trolldruva och kransrams. Både gran, asp och björk förekommer i riktigt grova dimensioner. I reservatet finns även en del äldre tallar som vittnar om en tidigare trädgenerations karaktär. Några av de äldre tallstubbarna bär spår efter tidigare bränder, vilket sannolikt är spår efter tidigare svedjebruk. Andelen död ved är bitvis mycket hög, dock oftast av klena dimensioner. I östra delen av reservatet återfinns en del hassel.

Skogsbruk och bete har präglat skogen

Lövfallsberget hyser många intressanta arter för den som är fågelintresserad. Här häckar sparvuggla, pärluggla och den rödlistade tretåiga hackspetten. Detta reservat är inte bara intressant för sina höga naturvärden, de kulturella spår som finns av äldre skogsbruksformer och av bete är angelägna att bevara för att förstå skogsekosystemens utveckling.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Jens Montelius Risberg

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250486

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 15 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.