Kägelberget

Vy över skogslandskap och sjöar

Om man klättrar uppför Kägelbergets ostsluttning får man ta sig fram över såväl stock som sten. Lutningen är brant. Väl uppe passar det att slå sig ner och njuta av den vidsträckta utsikten.

Området med stora variationer

Kägelberget och Skinnaråsen bildar en skogsklädd bergssträckning med höjder på 475 respektive 495 meter över havet. Här finns skogar av skiftande karaktär med kvaliteter som man kan finna i en naturskog. På några ställen finns berg i dagen där gamla senväxta tallar växer. Här och var är marken täckt av renlavar och risväxter. På vissa ställen ökar vatten- och näringstillgången, vilket ger en frodigare vegetation med gräs och örter och grövre träd. Ett stort antal hotade och sällsynta arter lever i området.

Varglav vill växa vid vittrad ved

Flera av tallarna som växer på denna magra plats har hög ålder - 300-400 år. En del är torra och exponerade för solen och flera bär spår efter brand. Varglavens stickande gula färg kan ses i tussar på tallstammar, såväl på bergets magraste marker som på gammal, grå, vittrad ved av tall, framför allt i ljusa lägen.

Leta hackspettspår!

Den tretåiga hackspetten gör spiralformade spår längs med granstammar i jakt på föda. Denna spett är lätt att skilja från övriga spettar eftersom den helst saknar rött i fjäderdräkten.

Fäbodar och vandringsleder

I omlandet finns flera gamla fäbodar. En av dessa är Skinnaråsens fäbod som ligger nordväst om reservatet. Därifrån leder en stig in i reservatet. Från vägkorset vid Djursjön går en vandringsled som också leder in i reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd.
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildades: 2004
Storlek: 312 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000