Gräsberget

Många liggande träd i en skog

Stora delar av Gräsbergets nordostsluttning har avverkats, men ett litet område med gammal skog finns kvar. Denna skyddades 1993 som ett kommunalt naturreservat.

Gräsberget består av gammal granskog på den vindskyddade och fuktiga nordsluttningen. Inga spår av bränder har hittats i området, som förmodligen utgör en sk brandrefugie - ett ställe där brand aldrig eller sällan förekommer.

Området har ett stort inslag av död ved, ett förhållanden som gör att vedsvampfloran gynnas. Efter inventeringar i området har följande arter hittats: ullticka, gränsticka, rynkskinn, luktticka, citronticka, doftskinn, rosenticka, stjärntagging, kötticka, violettgrå tagellav och lunglav. Alla dessa är mer eller mindre hotade eller särskilt hänsynskrävande arter. Man har även funnit orkidén knärot. Bland häckande fåglar kan nämnas gärdsmyg.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, blommor, mossor, svampar eller lavar
  • göra upp eld
  • köra motordrivet fordon
  • samla in insekter
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroller

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1993 av Leksands kommun
Storlek: 1 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se