Granåsen

En barrskog där många av träden ligger fallna huller om buller.

Träden har fallit som plocke-pin efter stormen som drog fram genom området. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Välkommen till Granåsen! Reservatet sträcker sig tvärs över Lungsjöåns dalgång. Här kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Tack vare den stora mängden döda träd är det speciellt gott om skalbaggar och andra insekter som lever i trädens ved. Det är faktiskt ovanligt rikt med sällsynta arter här i Granåsen! Vissa arter har bara hittats på några få andra platser i landet.

Vindlingar och hål, tecken i trä!

Insekter som lever i trädens ved kan man se utanpå döda träd, särskilt under soliga, varma dagar i maj och juni. Ibland lämnar de olika spår efter sig i ved och bark. Den större flatbaggen Peltis grossa är en ovanlig art som trivs i höga stubbar med brunröta, och gör stora, ovala kläckhål som liknar myntspringor. Se bild nedan!

I döda, stående björkar lever den stora stekelbocken Necydalis major (se teckning) och på undersidan av vedsvampen fnösketicka sitter ofta mängder med svart-röda skalbaggar av familjen trädsvampgnagare och äter svampsporer. I svampig bark och ved på gamla vindfällen finns flera sällsynta arter som knäpparna Ampedus borealis och Harminius undulatus, fuktbaggen Cryptophagus lysholmi och kortvingen Olisthaerus substriatus. Många av dessa arter har idag svårt att klara sig i den brukade skogen genom bristen på döda träd, men här i Granåsen har de tillgång till död ved att leva i.

Insekterna och dess fiender

Färska granvindfällen kan vara fulla med larver till olika barkborrar, långhorningar och vivlar. Om du ser döende granar med bruna barr i slutet av sommaren så är det ofta granbarkborrens verk. Dess larver jagas dock hårt av rovlevande skalbaggar och parasitsteklar. Om det ständigt finns tillgång på död ved, som det finns i den naturskogsartade skogen, fungerar sambanden i naturen så att det finns naturliga fiender till t.ex. granbarkborren. På så sätt balanseras förekomsten av granbarkborren så att masshärjningar och skador på växande skog begränsas. En lång rad av sådana insektsfiender är påträffade i reservatet. Dessutom är insektslarverna viktig vinterföda för hackspettarna.

Olika skogsmiljöer inom reservatet

Södra delen av Granåsens reservat utgörs av en lång sluttning med äldre granskog på bördig mark. Centrala delen domineras av lövrik sumpskog längs Lungsjöån, och myrar med gles tallskog. I skogen uppåt höjden i norr finner man spår efter tidigare skogsbränder och skogen har ovanligt mycket träd av asp och björk.

Naturen på dess egna villkor

Granåsen bär spår av olika naturliga störningar som brand, träd fällda av storm, angrepp av granbarkborre och bäverdämning. I november 2001 uppkom t ex en stor lucka i skogen uppe i södra sluttningen då ca 500 granar blåste ner och bildade en stor ”stormlucka”. Skogen kan se stökig ut på sina ställen, men det är å andra sidan nödvändigt för att levande av alla de slag ska hitta en lämplig livsmiljö. – Ge Dig ut och utforska skogen och dess invånare! På sina ställen är mossan len, vattnet porlande och skuggan svalkande. På andra ställen är hindren av död ved höga och myrmarken sank. Naturen är inte iordningställd men den finns här för dig att uppleva!

Läs mer om Granåsen i följande rapporter som går att ladda här:
2008:26 Vedlevande insekter i Granåsens naturreservat och omgivningar efter stormfällningen 2001

2009:24 Övervakning av vedlevande insekter i Granåsens värdetrakt, Dalarna.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd
  • insamla mossor, lavar, vedsvampar och insekter
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 105 ha
Kommun: Leksand och Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.