Prästbuan

Vägvisare i skogen

Prästbuan är en gammal fäbod med värdefull kulturhistoria. Men här finns även höga värden för den biologiska mångfalden och friluftslivet.

Området består av myrmark, tall- och granskog, med en hel del inslag av lövträd. Fåglar, insekter och hotade arter av vedsvamp och lavar gynnas av döda och gamla träd. I området finns t.ex. tjäder. Flera strövstigar, vandringsleder och skidspår finns i området. Området gränsar till reservatet Gyllbergen som ligger i Ludvika och Borlänge kommuner.

Läs mer om Gyllbergen här

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon i terrängen om detta inte är snöskoter och framförs på snötäckt mark längs skoterled,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • medföra lös hund.
 • tälta.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Skidled Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 120 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000