Väsjön

Detta är ett mycket vackert naturskogsområde. Men kanske lite svårt att ta sig fram i, eftersom terrängen är rik på stora stenar och block. Här finns också gott om död ved, som gör det ännu svårare att gå, men dessa är av stort värde för hotade arter som kräver just död ved för sin överlevnad.

Så här såg skogarna ut förr

Naturreservatet vid Stora Väsjön ger en bra bild av hur naturskogen har sett ut i de här trakterna. Terrängen är blockig och kuperad med vresiga, gamla och knotgreniga tallar. Här och var växer även en del granar och vårtbjörkar.

Död ved ger liv åt skogens invånare

Det finns gott om lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd). Några av torrakorna har blivit fina hålträd (hål efter hackspettar som gör bon i de murknande träden). Hänglavarna visar med sin myckenhet att luften är ren och frisk. Man kan också se de starkt kolade, gamla brandstubbarna, som avverkades med yxa. Detta gjordes alltså redan innan sågarna slog igenom i skogsbruket.

Tallskog med enstaka granar och med lavar och mossor på marken

Samtliga foton på sidan: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter
  • fånga eller samla in djur, till exempel insekter
  • klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter
  • elda
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1997
Storlek: 7 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.