Lensberget

En gles och mager barrblandskog med mycket mossa på marken. Ett stort träd ligger omkullfallet och dött mitt i bild.

Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder, mycket död ved som ligger huller om buller - en miljö som skapar förutsättningar för stor artrikedom. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidén korallrot.

Skog som påverkats av tidigare skogsbränder

Reservatet ligger i norra delen av bergsområdet Lensberget. Det består av en blockrik sluttning med granskog och ett stort inslag av gamla lövträd. Du kan hitta både asp, björk, rönn och sälg här. Längs områdets kanter står mestadels tall. Stubbar efter avverkade grova tallar med brandskador visar att området varit utsatt för kraftig brandpåverkan. I skogen syns överlag många spår av brand och det finns mycket döda träd. En stor del är unga döda träd, men det finns också gamla tallågor (liggande döda träd av tall) och i sluttningarna står upp till 240 år gamla granar.

Hackande spettar och vackra orkidéer

Området har högt värde för den biologiska mångfalden. Bland de intressanta arterna som har hittats här, kan nämnas tretåig hackspett, orkidéerna korallrot och knärot, samt svamparna stjärntagging och kötticka.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 18ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.