Långön

Långön är den största ön i Ågsjön. Ön är helt obebyggd och enkel att ta sig i land på från båt eller från is. Här växer en nästan 200-årig skog där många sällsynta arter trivs. I juli 2019 genomförde länsstyrelsen en naturvårdsbränning på ön. Därför bör du avvakta med att besöka ön, eftersom det finns en risk att träd faller omkull.

Här finns tall och gran, klibbal och lärk

Långön är med sina 13,5 ha den största ön i sjön. Ön är småkuperad med en blockrik terräng. Skogen på ön består av äldre tall-, gran- och barrblandskog. Spår efter skogsbrand finns på ön. Långöns skog skiljer sig från skogen på fastlandet genom att den har högre virkesvolym och större inslag av björk, asp och sälg samt längs stranden klibbal. Skogen är naturligt föryngrad förutom några (5-10st) planterade lärkträd. Skogen har en ålder uppemot 150-200 år.

Brand och huggningar har påverkat skogen

Juli 2019 naturvårdsbrändes ön och det ger en öppen tallskog med mycket död ved och kanske nya lövträd. Det här kommer att gynna många arter av hotade insekter och fåglar.

Brandstubbar vittnar om att området även tidigare har brunnit. Påverkan på skogen finns också i form av dimensionshuggning som gjordes under 1870-talet. Långön ligger nära Ågs bruk. Ågs bruk anlades år 1828 av Kopparbergs bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Trots närheten till bruket är spåren från avverkningar på Långön få.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 21 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

🚫 Varning!
Ön naturvårdsbrändes juli 2019. Då området är nybränt bör du avvakta med att besöka ön eftersom en hel del träd kan komma att falla.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.