Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande historia och en spännande natur. Här finns rester efter gruvverksamhet och en kalkhaltig berggrund som ger en annorlunda växtlighet.

Järnmalm som stör kompass

Smörtjärnarna har en spännande historia och en spännande natur. Här finns flera små gruvhål och ett grävt gruvdike från 1883 för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna i Tuna-Hästberg. Järnmalmen i marken gör att man inte kan lita fullt ut på kompassen i det här reservatet. 

Gammelskogar och kalk ger artrik miljö

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog med gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar. Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor och en rad ovanliga svampar med välklingande namn, t.ex. kopparspindling och porslinsblå spindelskivling.

Skog med ett dike från tidigare gruvverksamheten i området.

I skogen i Smörtjärnarnas naturreservat, syns fortfarande rester efter gruvverksamheten. Här syns det grävda gruvdiket från 1883 som byggdes för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna. Foto: Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar, varken stående eller omkullfallna
  • köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 100 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.