Länsklacken

Vacker soliga sommardag vid skogstjärn med tät barrskog i bakgrunden.

Vid Svarttjärnen i Länsklackens naturreservat, råder stillheten och lugnet. Slå dig ned och lyssna till skogens ljud. Foto: Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Med sin spännande kupering och vildmarkskänsla i klassiska fäbodmarker, beläget längs leden mellan Pransbodarna och Gyllbergen är Länsklacken en fin tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Bondskog med naturvärden

Reservatet innehåller flera olika bergshöjder, dalsänkor och små klippbranter. I en förkastning ligger den lilla Svarttjärnen. Skogen har i stora delar av reservatet gammelskogens oskötta karaktär. Det betyder att här finns stora variationer vad gäller ålder och artsammansättning på träden. Bondskog i bergslagsterräng är en passande beteckning. Det är kuperat och bitvis gott om stora block. Allt detta bidrar också till skogens variation. Här finns glesa, trögväxande hällmarkstallskogar till frodigare gransluttningar. Lövträden är fåtaliga utom i enstaka partier med ett större inslag av björk, gråal, sälg, rönn och asp. Även några avverkade partier ingår, som på lång sikt ska få utvecklas till naturskog. Spår av gamla skogsbränder finns på flera ställen.

Rikt djur- och växtliv

Alla djur och växter som behöver gammal skog, får här en bra livsmiljö. Det är många arter som för sin överlevnad kräver sådan här miljö. Här hittar de gamla träd och döda träd - både stående som torrakor eller liggande på marken som så kallade lågor. Bland fåglarna gäller det tillbakaträngda arter som tretåig hackspett. I övrigt mård, en stark stam av tjäder och stora flockar med mesfåglar. Detsamma gäller mindre välkända arter av lavar och svampar, så som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav.

Minnen från en svunnen tid

Kulturpåverkan har varit stark och långvarig främst från fäbodkulturen, men också kolningsepoken gör sig påmind. De gamla fäbodstigarna i reservatet och i omgivningen, t ex från Pransbodarna och Snickarbodarna, är en mycket stor tillgång och bör bevaras. Resterna av en stor kolmila och en hopfallen kolarkoja finns nära den lilla myren ett par hundra meter sydväst om Svarttjärn.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående och omkullfallna.
  • köra motordrivet fordon i terrängen på barmark eller snötäckt mark. Undantag gäller för att framföra skoter på den markerade skoterleden då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 180 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.