Ålderfljot

En bäck som rinner fram genom en tallskogsbeklädd myr.

I detta område finns en av de häftigaste tallnaturskogar som påträffats i denna del av länet. Myrmarkerna är i sig inte så artrika, men orördheten, storleken på området och blandningen myr - skog gör att naturvärdena blir höga.

Myrarna och skogarna i området bildar en värdefull mosaik. Här finns även ett rikt fågelliv eftersom det finns gott om små öppna vattenspeglar i våtmarkerna. Inslaget av gamla tallar och torrakor i skogsmarken kring myrarna utgör livsmiljöer för många arter som är hotade i landskapet i stort idag. Myrmarkerna utgörs av rismossar och fastmattekärr utan särskilt utmärkande drag.

Ålderfljot ligger i en värdetrakt för tallskog tillsammans med det närliggande Nordbläster som också är aktuellt för reservatsbildning. Att dessa två likartade områden ligger så nära varandra, och dessutom i en värdetrakt med annan värdefull tallskog, gör dem särskilt värdefulla i ett längre perspektiv.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon med undantag av framförande av snöskoter på snötäckt mark på markerad skoterled.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 270 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen