Lensberget

En gles och mager barrblandskog med mycket mossa på marken. Ett stort träd ligger omkullfallet och dött mitt i bild.

Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder, mycket död ved som ligger huller om buller - en miljö som skapar förutsättningar för stor artrikedom. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidéen korallrot.

Skog som påverkats av tidigare skogsbränder

Reservatet ligger i norra delen av bergsområdet Lensberget. Det består av en blockrik sluttning med granskog och ett stort inslag av gamla lövträd. Du kan hitta både asp, björk, rönn och sälg här. Längs områdets kanter står mestadels tall. Stubbar efter avverkade grova tallar med brandskador visar att området varit utsatt för kraftig brandpåverkan. I skogen syns överlag många spår av brand och det finns mycket döda träd. En stor del är unga döda träd, men det finns också gamla tallågor (liggande döda träd av tall) och i sluttningarna står upp till 240 år gamla granar.

Hackande spettar och vackra orkidéer lever här

Området har högt värde för den biologiska mångfalden. Bland de intressanta arterna som har hittats här, kan nämnas tretåig hackspett, orkidéerna korallrot och knärot, samt svamparna stjärntagging och kötticka.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 18ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.