Skissen

Genom tallskogen syns en sjö i bakgrunden och en liten raststuga med bänkar utanför.

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Naturen i Skissen är omväxlande. Här finns ett kuperat landskap med berghällar, sjöar, tjärnar, bäckar och småmyrar. Skogen består av olika trädarter i olika åldrar. Allt detta skapar en fin omväxling i landskapet.

Bergknalle som trots höjd alltid legat under

Den skogsklädda bergshöjden som är högsta punkten i reservatet når drygt 150 meter över havet. Jordlagren är tunna, och här och där syns berghällar. Hela området ligger under högsta kustlinjen, det vill säga den nivå som havet nått som högst i vårt land. Här har alltså hav under många år stått och svallat vågor fram och tillbaka. Då försvinner det finaste gruset och kvar blir bara större stenar och block. Det brukar kallas "svallade moränytor" och "svallgrus". Det kan ses särskilt söder om Hedmossen.

Gamla domänreservat med gammal skog

Sluttningarna ned mot sjöarna rymmer näringsrikare delar. Området som ligger mellan sjöarna Svartskissen och Klar-Skissen avsattes redan 1948 som domänreservat. Resten av området ingår i ett nyare domänreservat där skogsbruk tidigare tilläts men omloppstiderna förlängdes. Skogen består till största del av granskog, barrblandskog och tallskog där de äldsta bestånden är uppemot 250 år. Området är småkuperat. Det finns två små sjöar och några mindre tjärnar samt ett par bäckar i området. Skogsbestånden är av olika ålder, trädslagsblandning och slutenhet och skapar omväxling i landskapet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Stig
  • Fiske
  • Toalett
  • Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 141 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000