Stora Skärberget

På nordostsluttningen av Stora Skärberget finns detta 38 hektar stora naturreservat. Här hittar man en spännande, återkommande brunnen tallskog där vissa stubbar har spår av upp till fem bränder!

Området har många höga branter med rasmarker och barrblandskog som angränsar till ån Fulan. Här finns en stor mängd diabasblock, flera vätar och några småmyrar med bäckar. De kalkrika lodräta bergsytorna av diabas och ett stort antal block av Särnadiabas hyser en intressant och skyddsvärd lavflora. Våtmarkerna utgörs till delar av rikkärr som matas av källflöden uppifrån berget. Smärre partier är utpräglat rika med arter som brudsporre och fjällklubbstarr.

I Stora skärbergets naturreservat har även många spännande arter av mossa hittats, den mest anmärkningsvärda är fyndet av långhalsad svanmossa som är fridlyst och upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Inom hela reservatet finns spridda förekomster av rödlistade arter, bland annat dvärgbägarlav, varglav och violettgrå tagellav. Artrikedomen är typisk för dessa typer av skogar nära det fjällnära området. Detta naturreservat är även av mycket stort värde för fågellivet.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 38 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen