Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden.

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Sök i god tid

Det kan ta mellan tre och sex månader att få sitt beslut. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan på hösten innan.

 

 1. Fyll i blanketten Ansökan om dispens från strandskydd Pdf, 65.9 kB, öppnas i nytt fönster. - se tipsen nedan.
 2. Skicka din ansökan till kommunen du bor i. Ska du däremot göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd, är det till Länsstyrelsen du skickar din ansökan istället. Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona.
 3. Ansökningsavgiften är 4 600 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5051-4686. Märk betalningen med fastighetsbeteckning och att det gäller strandskyddsdispens.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Sökande
Sökande
UPPGIFTER OM MEDSÖKANDE
Medsökande
Medsökande
FASTIGHETSÄGAREFastighetsägare har godkänt planerad åtgärd? * (obligatorisk)
Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd?


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN

Kommun * (obligatorisk)
Kommun

TYP AV ÅTGÄRD


AREAL SOM BERÖRSBeskriv vegetationen i området.
OM JORDBRUKSMARK BERÖRS
Erhålls miljöstöd eller kulturmiljöstöd för berörd område?
Erhålls miljöstöd eller kulturmiljöstöd för berörd område?
Tex åtgärder för att förebygga skada/-or, kompensationsåtgärder
RITNINGAR OCH KARTOR SKA BIFOGAS
Bifoga ritningar och kartor. De ska visa var den planerade åtgärden är belägen, både översiktligt mer detaljerat. De ska beskriva den planerade åtgärden, byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/yta och ev. påverkan på natur - och kulturvärden. På kartorna ska skallinje och norrpil anges. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta för länsstyrelsens handläggning.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max storlek 10 mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Kontakt

Om du har frågor kring vattenverksamhet ringer du på telefon
010-224 02 66
som kopplar dig till en av våra vattenhandläggare.

Våra telefontider är
måndagar klockan 13.00-16.00
torsdagar och fredagar klockan 09.30-12.00.