Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Hur går ansökan till?

Ansökningsprocessen inleds med samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de övriga som kan beröras av åtgärden eller verksamheten. Inför samrådet med Länsstyrelsen ska ett samrådsunderlag lämnas in. Samrådsunderlaget är ett dokument som övergripande beskriver den tänkta verksamheten eller åtgärden. Vid samrådsmötet lämnar Länsstyrelsen synpunkter på samrådsunderlaget.

Vid en ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram av sökanden. Detta är ett dokument som beskriver den miljöpåverkan som den planerade åtgärden eller verksamheten medför.

Syften med samråden är att säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och innehåll som behövs för tillståndsprövningen.

 • Administrativa uppgifter om sökande, d v s namn, adress, telefonnummer, mejladress etc. Om det finns ombud ska även en fullmakt lämnas in.
 • Den planerade verksamhetens omfattning, utformning och lokalisering. Ligger den planerade verksamheten eller åtgärden i eller utanför Natura 2000-området? Om utanför – hur långt ifrån och kan området påverkas ändå? Hur stort område påverkas? Förslag till lokalisering, en redogörelse för alternativa platser samt ett nollalternativ (om verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd). Om det inte finns några alternativa lokaliseringar så ska detta motiveras. Verksamheten/åtgärden ska redovisas på kartor både översiktligt och i detalj. En redogörelse för verksamhetens/åtgärdens utformning såsom arbetssätt och val av teknik.
 • Vilka andra allmänna intressen påverkas av åtgärderna? Planförhållanden på platsen, andra områdesskydd, vattentäkter, riksintressen, fornlämningar etc.
 • Vilka enskilda intressen påverkas av åtgärderna? ex. fiskerättsinnehavare, servitut, markägare, grannar etc.
 • Redovisa översiktlig den förutsedda miljöpåverkan i form av t.ex. utsläpp till mark, luft och vatten, buller, vattensänkning, markpåverkan. Innebär åtgärden ”risk för skada” på området enligt bevarandeplanen? Påverkas några naturtyper eller arter av åtgärderna och är de prioriterade eller inte? Hur påverkas arternas livsmiljö? Hur påverkas bevarandesyfte och bevarandemål? Hur kan man redovisa och bevisa att skada inte sker? Finns det några kumulativa effekter i form av t ex transporter, påverkan från andra verksamheter. Underlaget ska innehålla en redovisning för påverkan såväl under byggskede som driftskede. Mer information finns i respektive områdes bevarandeplan.
 • Redovisa planerade inventeringar och undersökningar. Har det redan gjorts undersökningar eller inventeringar så kan dessa redovisas redan nu. Vilka ytterligare undersökningar, inventeringar och utredningar planerar ni att utföra. Redovisa möjliga villkor och försiktighetsåtgärder.
 • Samrådets omfattning. Vilka kommer ni samråda med?
 • Översiktlig redovisning av den kommande MKB:s innehåll och utformning.

Samrådshandlingarna ska märkas med Natura 2000-prövning och skickas till blekinge@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona.

Underlag som behövs för ansökan

När samråden är avslutade lämnas en ansökan om tillstånd in till Länsstyrelsen. Ansökan ska bland annat innehålla en redogörelse för vad ansökan omfattar, kartunderlag, förslag på villkor för åtgärden eller verksamheten samt den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen.

I vissa fall prövas ansökan om tillstånd av någon annan än Länsstyrelsen. Detta gäller t.ex. om åtgärden eller verksamheten även utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I sådana fall ska ansökan om tillstånd prövas av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen tillsammans med prövningen av vattenverksamheten eller den miljöfarliga verksamheten.

Just nu har vi långa handläggningstider. Var därför ute i god tid med din ansökan.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss