Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden regleras vissa åtgärder. Du kan därför behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att få utföra ett visst arbete. Vissa åtgärder är till och med förbjudna. Då finns möjligheten att ansöka om dispens från förbudet.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Så här ansöker du

  1. Fyll i formuläret
  2. Klicka på skicka
  3. Betala in ansökningsavgiften

Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
En ansökningsavgift på 4600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Blekinge, bankgiro 5051-4686. Ange vem som ansöker och fastighetsbeteckning. Avgiftens storlek framgår av 7 kap 1 § förordning (1998:840) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (avgiftsklass 5).
Är ansökningsavgiften betald?


1. Uppgifter om den sökande
1.1 Sökande


1.2 Ombud för sökande (om det är aktuellt)


1.3 Fastighet på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras


2. Vattenskyddsområde

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
3. Verksamheten eller åtgärden
Koordinater för verksamheten/åtgärden (I Eniros karttjänst finns funktionen GPS-koordinat som du kan använda. Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften.)

3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
Om du har kryssat i pålning/spontning
Typ av pålar/spont
Typ av pålar/spont

Energianläggning
Energianläggning3.2 Närmare beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden

4. Platsbeskrivning
4.1 Geologi och geohydrologi


Jordlagerföljd från markytan. Ange jordlagrets tjocklek (m)
Beskriv ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar.


Gör en bedömning och värdering av den risk som planerad verksamhet och åtgärder utgör för vattenkvaliteten i vattentäkten. Vilka konsekvenser kan det ha på vattentäkten.

Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten?
7. Bilagor som bifogas ansökan:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.
7. Bilagor som bifogas ansökan:


Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften 4 600 kronor till bankgiro 5051-4686. Ange:

  • projekt 72103
  • vem som ansöker
  • fastighetsbeteckning.

Länsstyrelsen kan i vissa fall vara den myndighet som beslutar om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta ses i föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Ansök om tillstånd

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss