Invasiva arter i Blekinge

I Blekinge finns flera typer av invasiva arter. För att undvika spridning av invasiva arter finns olika riktlinjer för bekämpning och hantering av arterna. På denna sida kan du lära dig mer om vilka invasiva arter som finns i länet och vilket ansvar du har som fastighetsägare om invasiva arter finns på din tomt.

För varje invasiv främmande art finns specifika riktlinjer för bekämpning och hantering för att undvika vidare spridning. Läs på om respektive art innan du vidtar några åtgärder eftersom felaktig hantering eller bekämpning kan leda till spridning och negativa konsekvenser. På denna sida har vi samlat de invasiva arter som finns eller riskerar etablera sig i Blekinge.

Hindra spridning med en säker avfallshantering

En säker avfallshantering är viktig för att undvika att de invasiva främmande arterna sprider sig vidare ut i naturen. Du ska exempelvis inte tömma ut ditt akvarievatten i naturen eftersom många akvarieväxter blir invasiva om de kommer ut i våra vattendrag.

Det är kommunerna som ansvarar för att avfall från invasiva växter hanteras på rätt sätt så att risken för vidare spridning minimeras. Kontakta gärna din återvinningscentral innan du kör dit för att få information om hur du ska förpacka och lämna ditt invasiva växtavfall. Vid osäkerhet kring hanteringen står Länsstyrelsen och kommunen redo för vägledning.

För att undvika att sprida invasiva arter i samband med avfallshantering, tänk på att:

  • transportera avfall säkert och omslutet
  • rengöra kärl, skor och sopborstar
  • avfallet ska brännas eller deponeras.

Du får inte kompostera eller slänga växtdelar i naturen.

Specialhantering av parkslide

Parkslide behöver hanteras med extra försiktighet eftersom den är lättspridd och svårbekämpad. Du bör i första hand undersöka om du kan låta parksliden finnas kvar på platsen, i många fall behöver den inte bekämpas om den inte orsakar problem eller sprider sig omfattande.

Om du måste hantera parksliden är det bästa om den kan hanteras på platsen för att minska behov av och risker med transport. Undersök om täckning är ett alternativ, information om hur du täcker parkslide finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Du kan även undersöka om det är möjligt att gräva ett djupt hål där jorden innehållande parksliderötter kan placeras och inneslutas i tät markduk.

Läs om bekämpning av parkslide i Naturvårdsverkets vägledning Länk till annan webbplats.

Skyltar visar att parkslide finns i vägkanten

Den invasiva arten parkslide är en av Blekinges främsta problemarter. Den är spridd över hela länet och det finns ingen billig eller beprövad metod att bekämpa parkslide med. Eventuella åtgärder syftar i stället till att undvika ytterligare spridning.

Längs vägkanter i länet finns orange skyltar för att uppmärksamma aktörer som klipper och slår i vägrenen om att ett parkslidebestånd finns på platsen och att man därför ska undvika att klippa just där. Detta är en del i Trafikverkets arbete för att stoppa spridningen av parkslide. Eftersom parkslide skjuter ut nya skott när den kapas är det nämligen viktigt att inte klippa i bestånden.

Landlevande invasiva arter i Blekinge

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Blomsterlupinen är främst etablerad utmed våra vägar i länet. Plocka gärna lupinerna innan de börjar sätta frö och kasta sedan buketten i brännbart så har du gjort en insats. Vi på länsstyrelsen arbetar begränsat i vissa skyddade områden för att minska lupinbeståndet och återskapa naturtyperna.

Läs mer om blomsterlupiner på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Gudaträd är EU-listad och finns på enstaka platser i Blekinge. Vi känner till två i Brunnsparken i Ronneby kommun, som kommunen har åtgärdat, och en på Trossö i Karlskrona, som kommunen kommer att avverka.

Om du känner till en plats där gudaträd finns kan du rapportera det direkt till oss på länsstyrelsen. På så vis kan vi kontakta markägaren med information om lämplig avverkning. Det är viktigt att ha området under uppsikt för att säkerställa att inga rotskott kommer upp.

Läs mer om gudaträd på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Gul skunkkalla är EU-listad och finns på åtta platser i länet; Bräkneåns norra delar, Komperskullabäcken och Holjeån i Olofströms kommun samt mindre tillflöden till Ronnebyån.

Om du hittar skunkkalla är det viktigt att du rapporterar in den via www.invasivaarter.nu eller direkt till oss på länsstyrelsen. Under 2019-2022 har vi bekämpat bestånden. Det är viktigt att bekämpa växten även 2023. Här kommer markägare och föreningar kunna hjälpa till för att vi ska kunna utrota arten från länet.

Läs mer om gul skunkkalla på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Japansk träddödare tas upp på EU-listan 2027. Än så länge har japansk träddödare inte fått fäste och börjat börjat sprida sig i Sverige, men om den gör det kan det få en allvarligt negativ effekt på skogen och skogsbruket. För att undvika spridning bör du inte köpa eller plantera japansk träddödare.

Läs mer om japansk träddödare på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Jättebalsamin är EU-listad och trivs utmed vattendrag och vägar. Vi inventerar och bekämpar arten i utpekade områden och utmed spridningsvägar.

Jättebalsaminen bekämpas enklast genom att dra upp stjälkar med rötter. Bekämpningen görs någon vecka in i juni månad, innan blommning. Om man väntar längre hinner den sprida sina frön och fröbanken fylls på. Fröna kan gro snabbt och platsen behöver bekämpas flera gånger under säsongen.

Det är viktigt att samla in alla stjälkarna, om de får ligga kvar på marken kan de rota sig från bladvecken och fortsätta växa på platsen. Växtmaterialet samlas i väl förslutna sopsäckar och körs till förbränning på avfallsstation.

Fröna kan ligga kvar i marken och gro efter upp till tre år. Det är därför viktigt att området bekämpas under flera år. Kontrollera platsen ytterligare några år för att vara på den säkra sidan och dra upp alla plantor som kommer upp.

Läs mer om jättebalsamin på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Till vänster: jätteloka. Till höger: tromsöloka. Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Både jätteloka och tromsöloka är EU-listade arter. Lokorna finns främst utmed vägar, vattendrag och i tätorterna i Blekinge. De två arterna kan korsas med varandra och skapa hybrider, men samtliga lokor bekämpas på samma sätt.

Lokorna bekämpas enklast genom att gräva upp eller rotkapa de små plantorna tidigt på säsongen i april eller maj. Håll koll på området och gräv upp eventuell återväxt. Var noga och hindra lokorna från att gå upp i blom. Om detta ändå sker tar du bort fröställningarna genom att försiktigt dra en stor påse över den överblommade blomman, klipper av den och lägger i hushållssopor eller bränn upp den. Var ihärdig och bekämpa årligen tills plantorna försvinner. Fröbanken kan ligga kvar i marken cirka sju år. Tänk på att växtsaften kan ge hudskador, använd därför skyddsutrustning vid bekämpning.

Naturvårdsverket har tidigare rekommenderat att man klipper ner hela växten innan blomning. Det har visat sig att detta leder till att den kommer igen och breder ut sig i sidled genom att bilda rotskott. Den kan breda ut sig och försöka gå upp i blom så länge den har energi kvar i roten.

Läs mer om hur du bekämpar lokor på Fritidsodlingens riksorganisations webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunerna genomför bekämpning i prioriterade tätortsnära områden. Vi på länsstyrelsen ansvarar för bekämpning i naturreservat och skyddade områden, områden med hög biologisk mångfald och längs med stora spridningsvägar. Vi prioriterar bekämpningen där det ger störst biologisk nytta.

Läs mer om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om tromsöloka på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Inventering av jätteloka vid Mörrumsån i Blekinge

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Parkslide, och underarterna jätteslide, syrenslide samt hybridslide, är mycket besvärliga invasiva arter. Arterna finns i hela länet och är nästan omöjliga att bekämpa. Det viktigaste är att inte sprida dem vidare.

Om du ser någon av dessa arter ska du rapportera dem. Det gör det enklare för olika aktörer att känna till var arterna växer och bidrar till att minska vidare spridning. Vi jobbar mycket med förebyggande åtgärder för att minska spridningen av parkslide. Dessutom bekämpar vi parkslide utmed Mörrumsån, där den sprider sig i vattnet.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Sidenört är EU-listad och vi på länsstyrelsen har bekämpat alla fynd som vi känner till i länet. Hör av dig om du har, eller tror att du har, sidenört i trädgården eller om du har sett den på annan plats. Vi kan hjälpa till med bekämpning av sidenört.

Läs mer om sidenört på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Strandkotula har under de senaste åren observerats på Blekinges strandängar där den utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Det finns ännu ingen beprövad bekämpningsmetod.

Läs mer om strandkotula på Fritidsodlingens riksorganisations webbplats Länk till annan webbplats.

Foto: Thomas Troschke/Naturvårdsverket

Den svarthuvade snigeln har ännu inte hittats i Blekinge. Den finns dock i Kronoberg och risken är hög att den redan finns i Blekinge, men att vi inte hittat den. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss på länsstyrelsen om du tror att du har hittat en svarthuvad snigel. Spara en levande snigel för identifikation, alternativt ta ett foto om det inte är möjligt att spara snigeln. Snigeln är något mindre än mördarsnigeln och förekommer först efter midsommar.

Läs mer om svarthuvad snigel på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Vresrosen är etablerad i Blekinge och växer framför allt längs stränder där den är mycket härdig och svår att utrota. Tänk på att inte köpa eller plantera vresros.

Läs mer om vresros på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vattenlevande invasiva arter i Blekinge

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Kabomba är EU-listad och även om inga fynd är konstaterade i Blekinge än, så har kabomba observerats både i Skåne och i Kronobergs län. Om du upptäcker kabomba i din trädgårdsdamm eller i naturen är det viktigt att du rapporterar in det direkt för att bekämpning och hindrande av spridning ska kunna påbörjas.

Läs mer om kabomba på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Kinesisk ullhandskrabba är EU-listad och ett fåtal fynd har registrerats utanför Karlshamn. Ullhandskrabborna lever i sötvatten men vandrar ner till havet för att föröka sig. Förmodligen är Östersjön inte tillräckligt salt för att den kinesiska ullhandskrabban ska kunna föröka sig här, så alla fynd som gjorts i länet är nya introduktioner. Om du plockar upp en krabba ska du inte släppa tillbaka den i vattnet. Det är bäst att på ett så skonsamt sätt som möjligt avliva krabban genom att till exempel krossa den med en sten.

Läs mer om kinesisk ullhandskrabba på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Signalkräfta är EU-listad och är etablerad i hela länet. Eftersom den har så stor spridning är det inte möjligt att utrota den. Det finns i stället ett hanteringsprogram som syftar till att förebygga och minimera de negativa effekterna av signalkräftor.

Läs mer om signalkräfta på Havs- och vattenmyndighetens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ta del av hanteringsprogrammet för signalkräfta på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Det finns i dagsläget ingen sjögull i Blekinge. Den växer dock i Mörrumsån, precis norr om länsgränsen, och spridningshastigheten är hög. Vi är beredda att börja bekämpa arten så fort ett sjögullfynd registreras. Allmänheten uppmanas därför att vara uppmärksam och genast rapportera in observationer.

Läs mer om sjögull på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Inventering av sjögull och vattenpest i Mörrumsån 2021

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Svartmunnad smörbult är etablerad längs hela Blekingekusten. Vi på länsstyrelsen övervakar åmynningarna för att se om den går upp i sötvattensystemen.

Läs mer om svartmunnad smörbult på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Det finns inga observationer av vandrarmussla i Blekinge än, men under sommaren 2022 observerades den i Skåne. Vandrarmusslan sprids mycket effektivt med larver som kan följa med till exempel bad- och dykarkläder eller båtar och redskap. Rapportera fynd och rengör och torka av kläder och redskap som varit i kontakt med vattnet noggrant för att inte riskera vidare spridning.

Läs mer om vandrarmussla på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Till vänster: vattenpest. Till höger: smal vattenpest. Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Smal vattenpest, EU-listad, och vattenpest är två olika arter som är mycket lika, både till utseende och växtsätt. Arterna är etablerade i länet och växer i såväl sjöar och dammar som i lugnflytande sträckor av vattendrag. Vi på länsstyrelsen bekämpar vattenpest i naturreservat och i vattendrag.

Läs mer om vattenpest på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om smal vattenpest på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Inventering av sjögull och vattenpest i Mörrumsån 2021

Inventering av vattenpest - återbesök på fyndplatser i Blekinge län

Illustration: Jakob Robertsson/Typoform

Vitfingrad brackvattenskrabba är etablerad längs Karlskronas kust. I nuläget bedrivs ingen bekämpning av krabban men vi undersöker om den går upp i sötvattensystemen. Om du plockar upp en krabba ska du inte släppa tillbaka den i vattnet. Det är bäst att på ett så skonsamt sätt som möjligt avliva krabban genom att till exempel krossa den med en sten.

Läs mer om vitfingrad brackvattenskrabba på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Jägareförbundet ansvarar för hanteringen av vissa invasiva arter

Invasiva däggdjur, fåglar och vattensköldpaddor hanteras av Jägareförbundet.

Läs mer om och rapportera invasiva djur på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter. Det är därför mycket viktigt att fynd rapporteras in. Alla inrapporteringar hamnar till slut i Artportalen.

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Rapportera EU-listade arter, blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros

Rapportera EU-listade arter och arterna blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros som skapar stora problem i Sverige.

Rapportera invasiva arter på webbplatsen invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Rapportera landlevande ryggradsdjur

Rapportera landlevande invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor via Svenska Jägareförbundet som ansvarar för åtgärder för dessa arter i Sverige. Rapportera på telefon 070-339 93 26 eller genom e-post till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se

Rapportera vattenlevande arter

Rapportera arter som är vattenlevande via Rappen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen – rapportering av vattenorganismer, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

För kommuner och myndigheter

Uppdragsportalen är Länsstyrelsens IT-stöd för kommuner och myndigheter. I Uppdragsportalen kan myndigheter och kommuner återrapportera åtgärder mot invasiva arter. Rapporterna förs över till Artportalen, där de blir tillgängliga för både myndigheter, kommuner och allmänhet.

Uppdragsportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om invasiva arter i Blekinge

E-post till invasivaarter.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss