Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsvärda träd

Stort träd breder ut sig.

Gamla, grova och ihåliga träd är viktiga för en mängd olika organismer. Under det senaste seklet har miljöer med gamla träd blivit färre, vilket har lett till att många arter i dag är sällsynta och hotade. I Blekinge pågår inventeringar av skyddsvärda träd och åtgärder för att gynna dessa.

De gamla träden erbjuder en stor mängd livsmiljöer i form av exempelvis barkspringor, håligheter och döda grenar. Men förändringarna i landskapsbilden har gjort att miljöer med gamla träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat. Det har lett till att många arter knutna till dessa miljöer i dag är sällsynta och hotade. I ett försök att bryta trenden har Naturvårdsverket tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Åtgärder i Blekinge

I Blekinge pågår inventeringar av skyddsvärda träd och åtgärder för att gynna dessa. Ett skyddsvärt träd kan vara ett grovt träd (diameter över 80 cm), ett hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda stående eller liggande träd, samt träd med en speciell lav- och mossflora. Det kan också vara ett kulturhistoriskt intressant träd.

För att skydda dessa värdefulla träd finns vissa lagar och regler. Vill du ta ner ett gammalt träd kan du därför behöva ha samråd med länsstyrelsen. Det finns möjlighet att söka bidrag för att röja fram skyddsvärda träd. Kontakta oss för mer information.

Frihuggning av skyddsvärda ädellövträd i Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge har fått projektstöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 inom åtgärden ”Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö”. Målet med projektet är att frihugga/friställa skyddsvärda träd. Stödet finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet sträcker sig till den 31 december 2024. och åtgärder kan genomföras i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. Urvalet av skyddsvärda träd att friställa i projektet baseras på närhet till fynd av läderbagge, om träden är lämpliga för läderbagge samt att områdena är på landsbygden. Projektet vänder sig till markägare, såväl kommuner som privatpersoner med skyddsvärda träd.

I Blekinge finns det många skyddsvärda ädellövträd, särskilt ek. Tyvärr riskerar en stor del av dem att dö på grund av igenväxning, och med dem försvinner även en stor del av den biologiska mångfalden i landskapet. På träden lever mängder av arter av lavar, mossor, insekter och svampar, flera av dessa arter är hotade. Även fåglar och andra djur behöver träd, särskilt gamla och ihåliga, för att hitta föda och boplats.

I detta projekt är syftet att friställa grova träd och hålträd, men även deras efterträdare som ska ta över när de gamla träden dör. Genom att röja bort konkurrerande träd och sly under kronorna, förlänger man livet på dem. Det kommer även in mer ljus vilket skapar bättre förutsättningar för att arter som lever i och på träden ska överleva. Lämpliga livsmiljöer blir mindre och mindre i storlek och alltmer isolerade i landskapet. Detta gör att arter får allt svårare att överleva och förflytta sig mellan livsmiljöerna när avstånden blir för stora. Vi har som mål att genom frihuggningar av träd skapa fler lämpliga miljöer och även koppla samman dem med varandra, vilket bidrar till en förbättrad grön infrastruktur i landskapet. Åtgärderna gynnar samtidigt lokalbefolkning och allmänhet genom en vackrare landskapsbild och ökad tillgänglighet. En av de hotade arterna kopplat till träd som vi valt att fokusera lite extra på i detta projekt är läderbagge. Läderbaggen lever i gamla, ihåliga lövträd, främst ek.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss