Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Fisketillsyn vid kustfiske och havsfiske

Kustbevakningen bedriver fisketillsynen längs Blekinges kustvatten och till havs i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten.

Gör din ansökan så här

  1. Skriv ut och fyll i blanketten:
    Ansökningsblankett fisketillsynsperson (PDF) Pdf, 394.7 kB.
  2. Ansökan ska göras av den person som vill bli förordnad. Skriv under och skicka blanketten till länsstyrelsen i det län som du är folkbokförd. Om länet är Blekinge, skicka den till blekinge@lansstyrelsen.se eller

    Länsstyrelsen Blekinge
    Ansökan fisketillsynsperson
    371 86 Karlskrona

Ansvarsområden fiskekontroll

Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att tillförordna fisketillsynspersoner vars främsta uppgift är att kontrollera det kustnära fisket samt fisket i inlandsvatten. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen i Sverige. Det är denna myndighet som ska se till att fisket följer de regler som, främst av biologiska skäl, har satts upp.

Fiskerikontroll associeras ofta med inspektion till sjöss av Sjöpolisen och Kustbevakningen eller landningskontroll i hamnarna som utförs av Havs- och vattenmyndigheten. En stor del av arbetet består i att registrera och rimlighetsbedöma alla de uppgifter om fångster som fiskare och förstahandsmottagare skickar in till myndigheterna.

Kontakt