Hanö

Hanö, flygfoto från sydväst

Foto: Bergslagsbild

När du besöker naturreservatet Hanö får du uppleva en variationsrik natur med avenboksdominerade ädellövskogar, öppna gräsmarker, buskmarker, hällmarker och småvatten. Hanö har mycket höga geologiskaka värden, en intressant kulturhistoria och är ett omtyckt utflyktsmål.

Bland intressanta arter finns växterna flikros, revig blodrot och vårkällört, svampen läderboll, strandpadda och tordmule. Det finns också dovhjortar på ön. Vår och höst passerar många flyttfåglar och flyttande fjärilar.

Stora förändringar i vegetationen

Hanös vegetation har genomgått stora förändringar under de senaste århundradena. Fram till början av 1800-talet dominerades markerna av utbredda ädellövskogar. Omfattande skogsavverkningar och ett intensivt kreatursbete hade förvandlat ön till ett öppet och nästan skoglöst landskap under 1900-talets första hälft. Mindre skogrester fanns då främst kvar i sydost. När kreatursbetet upphörde i mitten av 1900-talet började busk- och trädvegetation åter breda ut sig. Idag finns en av Sveriges största avenbokskogar på Hanö.

Lämningar från tropiskt klimat och istider

Hanö har stora geologiska värden. Ön är ett restberg, som formades i ett tropiskt klimat för ett par hundra miljoner år sedan. Yngre kritbergarter har sedan täckt urberggrunden och bevarat de äldre formerna. Under senare årmiljoner har vittring och erosion åter blottlagt urbergets tropiska vittringsformen, vilket det finns spår av vid bland annat Vindhalla och Pynten.

Under de senaste årmiljonerna har klimatet dominerats av långa istider och kortare värmeperioder. Isarna har bearbetat, brutit loss och transporterat iväg berggrundsmaterial, vilket format Hanö till en drumlinbildning, med brant stupande urbergshällar i ost och nordost, som mot väster och sydväst övergår i flackare morändominerade slätter.

På Hanö finns också ett stort antal välbevarade strandvallar, strandhak och klapperstensfält från Östersjöns kraftigt varierande strandnivåer efter den senaste istiden. Allt från klapperstensfälten kring Fyrkullen, bildade vid högsta kustlinjen (53 meter över havet) strax efter att isen dragit sig tillbaka för 14 000 år sedan, då endast toppen av den cirka 60 meter höga ön stack upp ur Baltiska issjön, via stubbar på dagens havsbottnar, där det växte tallskogar för 11 000 år sedan, till dagens havsnivåer.

Medeltida fiskarbefolkning och engelsk kyrkogård

Hanö har en rik kulturhistoria. Här har det sannolikt funnits fiskebosättningar sedan medeltiden och sedan 1830-talet har ön haft en fast befolkning. Det finns flera fornlämningar på och kring ön, som husgrunder, tomtningar, båtkåsar, begravningsplatser och vrak.

Engelska kyrkogården är ett minne från åren 1810-1812, då Hanö fungerade som engelsmännens flottbas i Östersjön under Napoleons blockad. Kyrkogården besöks fortfarande regelbundet av passerande fartyg ur den brittiska flottan.

Fantasiväckande platser och sägner

Hanö är ett välbesökt utflyktsmål och det finns många spännande platser att besöka på ön. Ett antal välmarkerade vandringsstigar leder besökaren runt på ön och minskar risken att gå vilse. Från toppen av Fyrkullen har man en vidsträckt utsikt över ön och kringliggande landskap. Via en stig kan man därifrån ta sig ner till blockstensgrottan Rövarkulan, som sägs ha varit ett gömställe för sjörövare och snapphanar. I en granitvägg strax intill finns Drakamärket, ett tunt veckat skikt av äldre gnejs, som enligt legenden uppstod då en drake bländades och kraschade in i bergväggen, när fyren tändes för första gången år 1869. I den trolska avenbokskogen i söder ligger de två dolinerna Gamla och Nya Kar, som sägs vara jättars fotavtryck och där rövare senare ska ha gömt sig. I norr finns strandsporren Bönsäcken, en klapperstensrevel som likt en svans sträcker sig ut i vattnet och ändrar riktning och form allt efter havets strömmar och vågornas verkan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hanö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra, flytta eller bortföra sten
 • skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • fånga eller samla in lavar, svampar eller djur på sådant sätt att deras eras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris, bortföra eller elda död ved
 • plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer
 • medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap eller jakt, eller annat lösgående sällskapsdjur
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet. Tillgänglighetsanpassade fordon, typ permobiler eller liknande, får framföras på markerade tillgänglighetsanpassade leder
 • tälta mer än två dygn. Om särskilt anvisad tältplats finns är det tillåtet att tälta där enligt de regler som gäller för tältplatsen
 • ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller motsvarande
 • göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande, annat än på särskilt iordningställda grillplatser.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs (det underlag som djur eller växter lever på), är förbjuden
 • nyttja området för tävling, övning, utställning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift därmed jämförlig anordning. Undantaget från tillståndsplikten är anordning enligt ovan som sätts upp kortvarigt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Rastplats
 • Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2017
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ö, restberg med postglaciala strandvallar, ädellövskogar, öppna gräsmarker, marina områden, friluftsliv, kulturhistoria
Areal: 376 hektar, varav 192 hektar land och 184 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version
Länk till krysslista för Blkeinges naturreservat, pdf