Spjärshällen

Vy över en myr i soligt väder med klarblå himmel

Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Knappt två mil norr om Svärdsjö hittar man Spjärshällen, sydöstra Dalarnas högsta berg! Med sina 506 meter över havet har man en vidunderlig utsikt åt alla väderstreck.

Tre delområden med lustiga namn

I norr ligger Gryfs Stormyren, en våtmark med tillhörande granskog på bergets norra sluttning. Granarna är gamla men i dagsläget lider skogen brist på död ved. Glasgården, på bergets nordöstra sluttning, utgörs främst av granskog men där finns också gamla, plattkroniga tallar med inslag av torrakor och enstaka lövträd. Delar av sluttningen har en stor mängd block som gjort området svårtillgängligt och därmed fått namnet Glasgården eller Glasgårdshällarna. Här finns granar med snöbrott, spår av tretåig hackspett samt granar som har dött av insektsangrepp. Kurfinn ligger i sydöstra delen av området. Här är det bördigare vilket har resulterat i en hel del storväxta granar, några stora aspar och rikligt med död ved.

Vandringsleder med historia

Genom reservatet passerar en vandringsled, Pilgrimsleden, som går mellan Yttertänger till Björnås, förbi Kurbergets fäbod. Detta är en del av en gammal led som gått från Västra Aros via Kopparbeget till Trönö och Nidaros. Pilgrimsleden användes redan på 1100-talet för färder till Nordens kristna centrum Nidarosdomen i Norge. Leden går över höjderna för att man lättare skulle kunna orientera sig i terrängen eftersom man inte hade tillgång till kartor. Pilgrimsleden är en 24 km lång och lättvandrad led med orangea markeringar (Out, 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Från Enviken/Linghed går Sommarvägen norrut via Alderbacka fäbodar som sedan ansluter till Pilgrimsleden. Det finns också en historisk fäbodled som följer Sommarvägen och slutar där Sommarvägen ansluter till Pilgrimsleden, vid Spjärshällastickarn.

Skoterled

Genom norra delen av reservatet går en skoterled mellan Enviken/Linghed och Svartnäs via Gryfsen och Spjärshällen. Skoterleden går över våtmarken i västlig-östlig riktning och leden delar sig vid mitten av myren för att gå söderut, upp till vägen Spjärshällastickarn och fortsätter till Spjärshällens topp för att sedan gå vidare mot Enviken och Linghed.

Skidåkning på skare

Förutom vandra och åka skoter, är detta ett populärt område att på vårvintern ta sig fram på den hårda skaren med skidor. På denna höjd kommer oftast mycket snö och den ligger dessutom kvar långt inpå vårvintern. När solen börjar värma och smälta den sista snön nere i dalarna, sjunker den här uppe bara ihop på nätterna. Är nätterna kalla, bildas den för skidåkare så njutningsfulla skaren. Helt plötsligt kan du ta dig fram överallt, särskilt om du är en van skate-skidåkare. Men tänk på att skogsbilvägarna hit upp kan vara avstängda eller svåra att ta sig fram på när kälen går ur marken.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 202 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.