Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långsiktighet – nyckel i arbetet med minoriteters rättigheter

Den romska flaggan består av ett blått fält upptill, ett grönt fält nertill och i mitten ett rött hjul.

Den 8 april hissar Länsstyrelsen den romska flaggan vid kontoren i Vänersborg, Mariestad och Göteborg för att uppmärksamma den internationella romadagen. Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter, vars rättigheter Länsstyrelsen ska stärka och främja.

Idag, den 8 april, högtidlighålls romernas internationella dag över världen. Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter, vars rättigheter, kultur och språk myndigheter, regioner och kommuner ska skydda och främja. Årets nationella uppföljningsrapport visar att arbetet går i positiv riktning, men att det behövs mer långsiktighet.

Den nationella minoritetspolitiken har tre huvudområden som handlar om att främja språk och kultur, stärka minoriteternas inflytande och egenmakt samt motverka diskriminering. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är nationella uppföljningsmyndigheter och följer löpande hur arbetet med minoritetspolitiken går framåt och sammanställer en årlig rapport.

– Våra uppföljningar de senaste åren visar att vi inte nått dit vi behöver för att Sveriges nationella minoriteter ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi ser att fortsatta satsningar behöver göras och att det behöver finns verktyg att ta till när rättigheterna inte tillgodoses, säger Malin Langenfors, chef för enheten för nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholm.

I rätt riktning, men för långsamt

En slutsats i årets uppföljningsrapport, som nyligen överlämnades till regeringen, är att arbetet med att stärka nationella minoriteters rättigheter går i rätt riktning, men för långsamt. I rapporten pekas bland annat på behovet av långsiktig finansiering av arbetet med att stärka nationella minoriteters rättigheter. En rekommendation är också att regeringen utreder möjligheterna att införa tillsyn av delar av minoritetslagen och att det bör få konsekvenser när rättigheterna inte tillgodoses.

– Det finns onekligen utvecklingsbehov i det minoritetspolitiska arbetet. Vi ser att särskilt stödet till kommunerna och samrådsförfarandet med minoriteterna kan utvecklas för att säkerställa reellt inflytande. I Västra Götaland deltar Länsstyrelsen på regionens samråd för nationella minoriteter, vilket är bra både för oss och för minoritetsrepresentanterna som behöver prioritera i vilka sammanhang de deltar, säger Elin Strand på enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Den samverkansmodell som används i Västra Götaland lyfts som ett gott exempel i ett metodstöd som Länsstyrelsen Stockholm tagit fram.

Ny uppföljningsrapport om minoritetspolitikens utveckling 2023, Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Läs om samverkansmodellen i Västra Götaland:

Västra Götalandsregionen , Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Särskild strategi för romsk inkludering

Sedan 2012 finns också en strategi för romsk inkludering, med målet att ”den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Länsstyrelsen i Stockholm är nationellt ansvarig för att samordna och följa upp strategin som gäller 2012–2032, och som beslutats av regeringen. För att sprida kunskap och inspirera till konkreta åtgärder har Länsstyrelsen tagit fram filmreportage och poddavsnitt riktade till anställda inom offentlig sektor och andra intresserade.

Romsk inkludering, Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats.

Internationella romadagen

Romernas internationella dag högtidlighålls över hela världen till minne av den första romska världskongressen i London den 8 april 1971. Kongressen slog fast att termerna rom och romani skulle användas och att romer är ett transnationellt folk utan eget territorium. Till nationalhymn valdes Gelem, gelem som betyder ”jag har vandrat och vandrat”. Samtidigt valdes en flagga där de gröna och blå fälten symboliserar himlen och jorden. Det röda hjulet lades till under kongressen för att understryka romernas historiska koppling till Indien. Hjulet brukar även symbolisera vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Lär dig mer om romadagen och den romska minoriteten i en kort animerad film: Internationella romadagen, Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Göteborg uppmärksammar internationella romadagen 8 april

12.30–13.00 Flagghissning och blomsterceremoni, Gustav Adolfs torg
13.00–14.45 Film, musik och samtal på Göteborgs stadsmuseum

Läs mer hos Göteborgs stadsmuseum:

Internationella Romadagen, Göteborgs stadsmuseum Länk till annan webbplats.

Symbolerna för sverigefinnar, judar, samer, tornedalingar och romer, som är Sveriges fem nationella minoriteter.

Symbolerna för Sveriges fem nationella minoriteter.

Sveriges nationella minoriteter och Länsstyrelsens uppdrag

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer, som också är ett urfolk. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska.

Länsstyrelsen har, liksom andra myndigheter, regioner och kommuner, ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det är särskilt viktigt att främja barns utveckling av en kulturell identitet och möjligheten att använda det egna minoritetsspråket.

Det handlar också om att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Länsstyrelsen ska också redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats inom myndighetens ansvarsområde och hur Länsstyrelsen har stöttat kommunerna i deras arbete.

Länsstyrelsen i Stockholm är tillsammans med Sametinget nationellt ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Elin Strand

Utvecklare, enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen Västra Götaland

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss