Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbud i Stenungsund

Bild på rasad motorväg vid skredområdet i Stenungsunds kommun.

Foto: Anders Rudäng

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbudet inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun. Förbudet upphör att gälla den 6 februari 2024.

Länsstyrelsen har efter samråd med Statens geotekniska institut, Trafikverket och Stenungsunds kommun beslutat att upphäva tillträdesförbudet inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun.

Ett tillträdesförbud får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Ett tillträdesförbud begränsar även en fastighetsägares möjlighet att fritt råda över sin fastighet.

Sedan skredet inträffade i september förra året har förhållandena i området stabiliserats. Kommunen och Trafikverket har genomfört utredningar av stabiliteten och utfört skredstabiliserade åtgärder inom delar av området med tillträdesförbud. Det finns kvarvarande risker i området men dessa är inte så omfattande att det ska begränsa fastighetsägarnas möjlighet att nyttja sina fastigheter.

– Vi vill betona att det fortfarande finns risker med att röra sig inom området och delar av området kommer vara avspärrat eftersom det är en byggarbetsplats eller för att en fastighetsägare bedömt att det behövs. Området ska beträdas med försiktighet och även om nu tillträdesförbudet inte längre är kvar så bör allmänheten inte vistas inom stora delar av området. Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att vara uppmärksamma på alla tänkbara risker när man vistas inom området, säger Helena Schultz, tillförordnad rättschef.

Länsstyrelsens beslut om att upphäva tillträdesförbudet från 6 februari 2024. Pdf, 97.1 kB.

Vilka kan riskerna vara?

Skredet medförde att byggnader, ledningar, vägar och övriga installationer inom området till stor del är förstörda. Detta behöver man vara uppmärksam på. Det finns uppsprucken mark och det kan även vara problem med bristande bärighet. Vid vistelse i området bör man alltid vara uppmärksam på tecken på markrörelser.

Varför har man inte kvar vistelseförbudet/tillträdesförbudet i delar av området om det fortfarande finns risker?

Det är olika intressen som ska vägas mot varandra. Länsstyrelsen har hämtat in kunskap och expertis från Statens geotekniska institut (SGI) samt samrått med Trafikverket och kommunen. Ett tillträdesförbud begränsar rörelsefriheten och är mycket ingripande. Förbudet ska användas om det finns fara för människors liv och hälsa. När Länsstyrelsen tog beslutet dagarna efter skredet saknade vi kunskap om omfattningen av skredet och stabilitetsförhållandena inom området. Vi har nu fått mer underlag och det har gjorts åtgärder som lett till att stabiliteten av området har förbättrats..

Återuppbyggnaden och arbetet med att återställa området har pågått kontinuerligt. Det är viktigt att de aktörer som ansvarar för sina delar av området ges möjlighet att fortsätta det arbetet. Tillträdesförbudet har begränsat vissa aktörers möjlighet att arbeta med att återställa området. Vi bedömer att de kvarvarande riskerna bör kunna hanteras av fastighetsägarna inom området.

Kontakt

Helena Schultz

Tillförordnad rättschef

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss