Bockaskedeåsen-Toran

Vy från åsen i soligt väder ut över gröna ängar.

Åsen i vårskrud. Foto: Amelie Wintzell

Bockaskedeåsen, som Valleområdets högsta ås, är en vacker och omtyckt plats för utflykter och vandring. Men det är ingen lättjefull promenad i parken som väntar dig. Var beredd på kuperad terräng. Det gäller särskilt om du styr stegen till Toran, i naturreservats sydöstra del.

Naturreservatet består av två tydliga delar. Bockaskedeåsen, i nordost, är den mest välbesökta och lättillgängliga. Denna markanta höjdrygg bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan.

Gullviva och grönnopping

Bockaskedeåsen bjuder på ganska artrika naturbetesmarker. Här kan du exempelvis hitta skönheter som gullviva, darrgräs och gökärt. Och två ovanliga svampar - grönnopping och gul lilariska.

Det går en markerad stig från parkeringsplatsen till åsens krön och vidare norrut mot Lycke-Lilla Höjens naturreservat. Från krönet på åsen har du fin utsikt över det omgivande landskapet.

Skogklädd brant i sydost

Naturreservatet består även av en skogklädd brant nedanför Billingens platå. I branten växer äldre blandskog med stort inslag av ädellövträd. Kryptogamfloran är rik och bjuder på en rad rödlistade arter. Här och var tränger det fram källflöden som successivt förvandlas till små bäckar. Berggrunden gör att källvattnet blir mineralrikt. Källsprången är därför ofta mycket intressanta mosslokaler.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Bockaskedeåsen-Toran, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg
 • elda
 • medföra okopplad hund
 • genom oaktsamhet störa betesdjur i reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • samla in lavar, mossor, insekter, ryggradslösa djur och svamp (undantag för bär och matsvamp)
 • anordna större läger, tävlingar eller liknande arrangemang.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2007
Areal: 71 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Bockaskedeåsen-Toran ligger på båda sidor om vägen mellan Varnhem och Lerdala, norr om Öglunda. Vid vägen finns en anlagd parkeringsplats. I området finns en vandringsled, som knyter an till reservatet Lycke-Lilla Höjen i Skövde kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.