Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett naturreservat

Bildande av naturreservatet Kråkebo i Norbergs kommun.

Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 26 januari 2024 fattat beslut om bildande av naturreservatet Kråkebo i Norbergs kommun. Syftet med reservatet är bland annat att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behov av områden för friluftslivet. Beslutet omfattar ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken samt föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken om rätten att förfoga över berörda mark- och vattenområden och skyldigheten att tåla visst intrång.

Naturreservatet berör delar av fastigheterna Norberg Kråkebo 1:2 och 1:4.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00, samt på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/vastmanland.

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås, senast den 21 februari 2024. Ange diarienummer 511-6922-2021.

Beslut om naturreservatet Kråksten, med bilagor Pdf, 5.4 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss