Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Anmälan om samråd krävs alltid vid anläggande av allmänna skoterleder.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Hänsyn vid fornlämningar

Planera för att undvika fornlämningar helt. I samrådsanmälan ska du anges om det finns en känd fornlämning inom 50 eller 100 meters avstånd beroende på åtgärdens omfattning:

 • 50 meter för mindre markingrepp som till exempel ledningsdragning, vatten och avloppsanläggning eller dikesrensning.
 • 100 meter för större markingrepp som till exempel att bygga väg eller bredare ledningsstråk.

För att ta reda på vilka natur- och kulturmiljövärden som finns där du planerar din åtgärd kan du ta hjälp av följande underlagsmaterial:

Webb-GIS

Webb-GIS är ett digitalt verktyg där du kan titta på olika värden i en kartmiljö.

Webb-GIS Västmanland Länk till annan webbplats.

Geodata från Länsstyrelsen

Här kan du hämta digitala filer för att använda i ditt eget kartprogram.

Geodata i Västmanlands län Länk till annan webbplats.

Artportalen

I Artportalen registreras artobservationer för till exempel fridlysta och rödlistade arter.

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Fornminnesregistret Fornsök

Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Skogens Pärlor

Skogens Pärlor är Skogsstyrelsens information om skogliga värden.

Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Underhållsröjning i kraftledningsgator

När det endast är motormanuellt arbete i en kraftledningsgata behöver inget samråd göras om verksamhetsutövaren visar hänsyn enligt Länsstyrelsens vägledning.

Vägledning om nödvändig hänsyn vid underhållsröjning Pdf, 163.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd för solcellsanläggning

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom ett antal frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan vi handlägga din anmälan snabbare.

Har du valt den bästa platsen?

Eftersom solcellsanläggningar innebär ändrad markanvändning finns särskilt höga krav på att du ska kunna förklara varför det är den bästa platsen som föreslås för ändamålet. Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Redogör för vilka andra platser som också varit diskuterade och varför just den valda platsen blev aktuell.

Behöver du tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Aktiviteter och ingrepp i skyddad natur

Hur kommer naturmiljön att påverkas, exempelvis djur och växter?

Tänk särskilt på djur som hjortdjur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Hur du sköter marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön kommer att påverkas. Beroende på platsen och omgivningarna kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Länsstyrelsen vill att den sköts på jordbruksliknande sätt - med årligt slåtter eller bete. Det finns fröblandningar som är anpassade just för solcellsparker som byggs på åkermark. I dessa ingår till exempel smalbladiga gräs, lågväxande baljväxter, svartkämpar och cikoria. Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. Finns det redan en mångfald i floran så behöver inget nytt sås in, utan då räcker det med att slå eller beta området.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område där det finns fornlämningar eller som till exempel finns med i ett kulturmiljöprogram.

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Riksintressen

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse behöver du redogöra för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Vänd dig till kommunen för att höra om vad det finns för planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Vänd dig till berörd kommun för att få reda på hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med Friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Du kan behöva göra anpassningar som till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Ta fram kartor med layoutskiss och måttangivelser

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras: paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar eller tillfälliga upplag som behövs.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behöver vi dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Kom ihåg att ta med stängslet i fotomontaget.

Solcellsanläggning på mark kan kräva en miljökonsekvensbeskrivning

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden. Om det blir aktuellt så kommer Länsstyrelsen att ge information om den processen.

Behöver du ansöka om dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa allmänna undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen Länk till annan webbplats.

Avstånd till närliggande väg

Om solcellsanläggningen ska anläggas inom en vägs skyddsområde kan du behöva söka tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg Länk till annan webbplats.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

Husbehovstäkter

När det gäller husbehovstäkter i Västmanland har följande kommuner tillsynsansvaret och du ska skicka samrådsanmälan dit istället:

 • Fagersta kommun
 • Kungsörs kommun
 • Norbergs kommun
 • Sala kommun
 • Västerås kommun.

Kontakt

Avdelningen för natur och miljö

Telefon: 010-224 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss