Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Särskilda regler i länets naturreservat

I många av länets naturreservat är det förbjudet att köra med motordrivet fordon på ställen där det i vanliga fall är tillåtet, som på enskilda vägar och skogsbilvägar. I föreskrifterna för respektive område kan du läsa vad som gäller för motordrivna fordon.

Jakt och terrängkörning

Jakt från motordrivna fordon är alltid förbjudet enligt jaktlagen. Det är även förbjudet att ta med skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng. För att köra med motordrivet fordon i terräng i samband med jakt krävs därför i de flesta fall dispens som ansöks hos Länsstyrelsen.

Återkommande aktiviteter

Om du vill anordna liknande aktiviteter i naturen vid återkommande tillfällen kan du behöva andra tillstånd eller dispenser. Vill du till exempel regelbundet köra motorcross på samma plats i naturen räknas detta som en motorbana. Då måste du anmäla detta till kommunen.

Vill du anlägga en skoterled måste du först samråda med Länsstyrelsen och få skriftligt tillstånd från de markägare som berörs. 

Körning på allmän väg med terrängfordon

Det är även förbjudet att köra med terrängfordon på allmän väg. Det finns undantag för att få köra med terrängfordon på allmän väg. Då måste du först ansöka om dispens hos Länsstyrelsen. I ansökan är det viktigt att berätta varför du vill köra med terrängfordon på allmän väg. Du måste också noga beskriva var du vill färdas. Länsstyrelsen behöver få in dessa uppgifter för att kunna bedöma din ansökan med hänsyn till trafiksäkerheten.

Med terrängfordon avses fordon som har registrerats som terrängmotorfordon och terrängsläp. En sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen. I ansökan är det viktigt att berätta varför man önskar framföra terrängfordon på allmän väg och att noga ange var man önskar färdas. Ansökningsavgiften är 2 300 kronor. För rörelsehindrad är avgiften 250 kronor. De dispenser som har meddelats har främst skett för att ge personer med nedsatt rörelseförmåga möjlighet att nå naturen.

Ansökan om ska du i första hand göra via e-post och skicka till: vastmanland@lansstyrelsen.se

Du kan också skicka ansökan i ett brev till:
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 hos Sjöfartsverketlänk till annan webbplats

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Bestämmelserna om användning av vattenskoter finns bland annat i vattenskoterförordningen. Det är dock oklart om våra svenska regler överensstämmer med gällande EU-lagstiftning och EU:s krav. I väntan på klara besked gör svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot utövas tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter hos riksdagenlänk till annan webbplats

Sjölag (1994:1009) hos riksdagenlänk till annan webbplats

Vattenskotrar betraktas sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns i sjölagen om hänsynstagande, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Likaså gäller miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter även för dig som vattenskoterförare.

Kontakt

Avdelningen för naturvård