Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma frågan så snabbt och effektivt som möjligt så är det viktigt att den innehåller följande information:

Kontaktuppgifter för sökande

Ange ditt namn, adress, e-post och telefonnummer. Om det är ett företag ska företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter till en kontaktperson uppges.

Var?

Namn på Natura 2000-området, fastighetsbeteckning och kommun. Tänk på att du behöver markägarens godkännande om du inte själv äger marken.

Bifoga även en karta över området där du har ritat in var någonstans du vill genomföra åtgärderna.

Vad?

Börja med att beskriva verksamheten eller åtgärden så utförligt som möjligt. Vad är det du vill göra på platsen, till exempel gräva, bygga eller fälla träd. Beskriv hur det ser ut på platsen idag, om det är öppen mark, blöt mark, skog eller om det finns grova eller på annat sätt särskilt värdefulla träd.

Hur?

Ibland behöver vi veta hur du tänker genomföra åtgärden, till exempel om du behöver använda maskiner, vilken typ av maskin, hur brett och djupt du behöver gräva, om du måste fälla några träd och så vidare.

När?

Ange även i din anmälan ungefär när du vill genomföra åtgärden. Dels för att vi ska veta hur bråttom det är, dels för att vissa åtgärder är mer eller mindre lämpliga under olika tider på året.

Varför?

För att vi ska kunna ta ställning till frågan så måste du ange varför du vill genomföra åtgärderna. Du behöver också ange varför det inte går att genomföra utanför Natura 2000-området. Om det du vill göra skadar naturvärdena är det bra om du ger förslag på kompensationsåtgärd.

Inför samrådet ska ett samrådsunderlag skickas in till Länsstyrelsen. Det är ett dokument som övergripande beskriver den tänkta verksamheten eller åtgärden. Innehållet ska vara samma som i anmälan under punkt 1.

Samrådet genomförs av sökande som bjuder in berörda till ett möte. Vid samrådsmötet lämnar Länsstyrelsen synpunkter på samrådsunderlaget och om det behöver kompletteras.

Du som sökande ska dokumentera samrådsmötet i ett protokoll. och ska visa att de tillfrågade har haft möjlighet att lämna synpunkter. De synpunkter som har kommit in ska redovisas med en beskrivning av hur verksamheten/åtgärden ska anpassas utifrån dem. Du ska skicka samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen.

Skicka in dina uppgifter till Länsstyrelsen

Anmälan, samrådsredogörelse, ansökan och bilagor skickar du med e-post till: vastmanland@lansstyrelsen.se

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

 

Just nu har vi lång kötid för ärenden. Det kan därför ta upp till sex månader innan vi kan påbörja ditt ärende.

Kontakt

Avdelningen för natur och miljö

Telefon: 010-224 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss