Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag lanseras strategin Ett jämställt Västernorrland

Idag väntas ett hundratal personer från kommun, region, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället till Residenset i Härnösand när länets nya strategi för jämställdhet lanseras.

Ett jämställt Västernorrland anger mål och riktning för jämställdhetsarbetet i länet. Den har tagits fram av länsstyrelsen efter samtal och diskussioner med en rad företrädare för länet, ungdomar, sakkunniga, chefer och politiker

Den ska också fungera som ett stöd och bidra till samarbete, lärande och praktiskt arbete inom området.

Vi behöver bli fler som arbetar för ett mer jämställt Västernorrland. För att det ska bli verklighet krävs ett modigt ledarskap där vi stöttar varandra, vågar prova oss fram och anammar innovativa sätt att möta samhällsutmaningar, säger landshövding Carin Jämtin.

Strategin tar sin utgångspunkt i de nationella jämställdhetspolitiska delmålen och regeringens utpekade områden. Därefter har tre prioriterade områden identifierats i länet med bakgrund till de regionala behov och förutsättningar som finns i Västernorrland. Det har framför allt gjorts i samtal och diskussioner med ungdomar, sakkunniga, chefer och politiker. Frågeställningarna har kretsat kring prioritering av utvecklingsområden, samverkansformer, centrala aktörer i arbetet och länsstyrelsens roll. Genom att involvera olika aktörer har strategin fått en starkare förankring och ett innehåll som speglar länets behov och möjligheter.


Strategins regionalt prioriterade områden är:

  • Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Jämställd utbildning och arbetsmarknad
  • Omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män

Anslut din verksamhet till strategin

För ökad jämställdhet behövs samarbete och ömsesidigt lärande. För att uppnå jämställdhet behöver vi arbeta inom våra respektive organisationer, i vår kontakt med medborgarna och tillsammans över organisationsgränserna.

Vi behöver hjälpas åt för att göra förflyttningar mot ett mer jämställt län, där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alla insatser behövs, så anslut er verksamhet till Ett jämställt Västernorrland, säger Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland.

På webbplatsen Jämställt Västernorrland kan du läsa mer om hur du kan bidra i arbetet mot ett mer jämställt Västernorrland samt information om hur du kan ansluta din verksamhet till strategin.

Ett jämställt Västernorrland (jamstalltvasternorrland.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen ska i enlighet med uppdrag från regeringen ta fram länsstrategier för 2024–2027 i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Strategierna bör särskilt fokusera på ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegrering inom civil beredskap.

Jämställdhet

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss