Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Handlingsplan för miljömålsarbetet

Varje år genomför länsstyrelsen en mängd åtgärder som på olika sätt bidrar till arbetet med att nå miljömålen. Ett centralt uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Handlingsplanen för miljömålsarbete har samma upplägg och struktur som övriga regionala handlingsplaner. Det vill säga den utgår från den regionala utvecklingsstrategin och innehåller prioriterade aktiviteter under en avgränsad tidsperiod. Handlingsplanen ska vara vägledande för prioriteringar av projekt från de regionala tillväxtmedlen.

För att få en gemensam bild av länets problem- och utvecklingsområden tog länsstyrelsen under 2015 fram en rapport som övergripande kartlägger och beskriver länsstyrelsens arbete med miljömålen under ett flertal år. Rapporten har, tillsammans med bland annat Naturvårdsverkets Fördjupade Utvärdering 2015, varit ett viktigt underlag i arbetet med att arbeta fram den regionala handlingsplanen för miljömålsarbetet.

Handlingsplanen för miljömålsarbete ringar in ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter för att fokusera och öka takten i länets miljömålsarbete, förbättra miljömålsuppfyllelsen och i förlängningen bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.

En viktig utgångspunkt har varit att planen vare sig kan eller bör vara heltäckande, utan ska prioritera sådant som i dagsläget inte riktigt tas om hand i övriga program, samt där aktörers behov och intresse är särskilt stort.

Handlingsplan för miljömålsarbete

Rapport - Miljötillstånd och miljömålsarbete

Många viktiga aktörer för att genomföra åtgärderna

Åtgärderna riktar sig till olika aktörer i arbetet med att nå miljömålen. För genomförandet av handlingsplanen krävs samverkan mellan ansvariga aktörer. Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna ska utföras och i vilken omfattning detta ska ske.

Stöd till kommunerna

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling.

Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Kommunala miljömål

Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål- och åtgärdsprogram.

Kommunernas lokala miljömål bör åtföljas av ett handlingsprogram där åtgärder och ansvariga tydliggörs. Mycket inspiration finns också att hämta från andra kommuners miljömålsarbete runtom i Sverige.

Åtgärder för att nå miljömålen

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att miljömålen ska nås. Vi behöver alla hjälpas åt i det arbetet.

För att nå miljömålen behövs olika former av styrmedel och åtgärder. En del av åtgärderna sker genom att direkt reglera och begränsa olika former av miljöpåverkan medan andra är till för att ändra beteenden, förhållanden och villkor i samhället.

Därutöver används ekonomiska styrmedel för att med skatter, avgifter, utsläppsrätter eller genom bidrag och subventioner på ekonomisk grund få företag och allmänhet att välja mer ekologiskt hållbara alternativ.

 • se till att miljölagstiftningen följs, och besluta om tillstånd och villkor för olika anläggningar och industrier.
 • uppföljning och tillsyn.
 • medverka i olika samrådsprocesser för till exempel vindkrafts- och gruvetablering samt större vägbyggen.
 • arbeta med att handlägga och bevilja projektmedel för näringslivsutveckling som baseras på förnybara energikällor eller hållbara miljö- och energilösningar.
 • initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus.
 • planera och genomföra EU:s vattendirektiv.
 • utforma en hållbar regional transportplanering.
 • miljöledning och miljökrav vid inköp.
 • handlägga planeringsärenden och svarar på remisser som påverkar den fysiska planeringen och utformningen av kommunernas planer och program.
 • initiera och samordna det klimat- energistrategiska arbetet i länet.
 • initiera och samordna arbetet med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.
 • anordna regionala miljökonferenser i länet.
 • Syftet med konferenserna är att inspirera och stimulera andra regionala och lokala aktörer i länet att vidta åtgärder så att vi kan nå länets miljömål.
 • besluta om tillstånd och villkor för miljöfarliga verksamheter så som mindre energianläggningar, mindre till medelstora industrier och en rad andra verksamheter.
 • hushålla med energi och att minska olika utsläpp. initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus. gå före och vara goda exempel.
 • medverka i olika samrådsprocesser, vid till exempel vindkraftsetablering och större vägbyggen.
 • miljöledning.
 • ställa miljökrav vid inköp.
 • uppföljning och tillsyn.
 • handlägga planeringsärenden och svara på olika remisser om fysiska planeringen och utformningen av den regionala transportplaneringen samt andra kommuners planer och program.
 • vägleda och bistå företag och allmänhet, kostnadsfri klimat- och energirådgivning.
 • ta fram olika planer för hur den fysiska planeringen i kommunen ska utformas.
 • kommunerna har huvudansvaret för den lokala fysiska planeringen och samhällsbyggnaden, ansvaret inkluderar planering av mark, vatten och avfall samt kollektivtrafik.
 • följa lagkrav.
 • hushålla med energi och att minska sin miljöpåverkan.
 • fasa ut fossila bränslen. initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus.
 • effektiviseringar och förbättringar av sin verksamhet.
 • miljöledning.
 • ställa miljökrav vid inköp.
 • medverka i olika samrådsprocesser, vid till exempel vindkraftsetablering och större vägbyggen.
 • egenkontroll.
 • gå före och vara goda exempel.
 • utveckla miljövänlig teknik och metoder.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling