Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för miljömål i Västernorrland

Ett centralt uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Varje år genomför länsstyrelsen en mängd åtgärder som på olika sätt bidrar till arbetet med att nå miljömålen. 

Det finns flera olika åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner som kopplar mot olika målområden. För att få en samlad bild av pågående arbete, har det tagits fram en sammanställning i form av en matris över pågående program som Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för. Sammanställningen innehåller program och åtgärder inom i första hand miljöområdet. Matrisen är ett levande dokument och uppdateras löpande. Är du intresserad av att ta del av den senaste? Kontakta miljösamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Agenda 2030 en viktig ram för hållbarhetsarbetet

Länsstyrelsen jobbar kontinuerligt med att bredda och fördjupa samverkan inom och mellan olika målområden, liksom att kommunicera hållbarhetsarbetet. Detta är viktigt för att stärka och utveckla de olika åtgärdsprogrammen.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, utgör viktig ram för myndighetens samlade hållbarhetsarbete. Och vi strävar efter att olika åtgärdsprogram ska utformas utifrån regionala prioriteringar och behov, samtidigt som de kompletterar och förstärker varandra.

Länsstyrelsen Västernorrlands arbete utifrån Agenda 2030

Webbplatsen Globala målen Länk till annan webbplats.

För att få en gemensam bild av länets problem- och utvecklingsområden tog länsstyrelsen under 2015 fram en rapport som övergripande kartlägger och beskriver länsstyrelsens arbete med miljömålen under ett flertal år. Rapporten har, tillsammans med bland annat Naturvårdsverkets Fördjupade Utvärdering 2015, varit ett viktigt underlag i planeringen för det regionala miljömålsarbetet.

Rapport: Miljötillstånd och miljömålsarbete Länk till annan webbplats.

Många viktiga aktörer för att genomföra åtgärderna

Åtgärderna riktar sig till olika aktörer i arbetet med att nå miljömålen. För genomförandet av handlingsplanen krävs samverkan mellan ansvariga aktörer. Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna ska utföras och i vilken omfattning detta ska ske.

Stöd till kommunerna

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling.

Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Kommunala miljömål

Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål- och åtgärdsprogram.

Kommunernas lokala miljömål bör åtföljas av ett handlingsprogram där åtgärder och ansvariga tydliggörs. Mycket inspiration finns också att hämta från andra kommuners miljömålsarbete runtom i Sverige.

Åtgärder för att nå miljömålen

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att miljömålen ska nås. Vi behöver alla hjälpas åt i det arbetet.

För att nå miljömålen behövs olika former av styrmedel och åtgärder. En del av åtgärderna sker genom att direkt reglera och begränsa olika former av miljöpåverkan medan andra är till för att ändra beteenden, förhållanden och villkor i samhället.

Därutöver används ekonomiska styrmedel för att med skatter, avgifter, utsläppsrätter eller genom bidrag och subventioner på ekonomisk grund få företag och allmänhet att välja mer ekologiskt hållbara alternativ.

Länsstyrelsen arbetar med att uppnå miljömålen genom att bland annat:

 • se till att miljölagstiftningen följs, och besluta om tillstånd och villkor för olika anläggningar och industrier.
 • uppföljning och tillsyn.
 • medverka i olika samrådsprocesser för till exempel vindkrafts- och gruvetablering samt större vägbyggen.
 • arbeta med att handlägga och bevilja projektmedel för näringslivsutveckling som baseras på förnybara energikällor eller hållbara miljö- och energilösningar.
 • initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus.
 • planera och genomföra EU:s vattendirektiv.
 • utforma en hållbar regional transportplanering.
 • miljöledning och miljökrav vid inköp.
 • handlägga planeringsärenden och svarar på remisser som påverkar den fysiska planeringen och utformningen av kommunernas planer och program.
 • initiera och samordna det klimat- energistrategiska arbetet i länet.
 • initiera och samordna arbetet med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.
 • anordna regionala miljökonferenser i länet.
 • Syftet med konferenserna är att inspirera och stimulera andra regionala och lokala aktörer i länet att vidta åtgärder så att vi kan nå länets miljömål.

Alla kommuner arbetar med att nå miljömålen genom att:
 • besluta om tillstånd och villkor för miljöfarliga verksamheter så som mindre energianläggningar, mindre till medelstora industrier och en rad andra verksamheter.
 • hushålla med energi och att minska olika utsläpp. initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus. gå före och vara goda exempel.
 • medverka i olika samrådsprocesser, vid till exempel vindkraftsetablering och större vägbyggen.
 • miljöledning.
 • ställa miljökrav vid inköp.
 • uppföljning och tillsyn.
 • handlägga planeringsärenden och svara på olika remisser om fysiska planeringen och utformningen av den regionala transportplaneringen samt andra kommuners planer och program.
 • vägleda och bistå företag och allmänhet, kostnadsfri klimat- och energirådgivning.
 • ta fram olika planer för hur den fysiska planeringen i kommunen ska utformas.
 • kommunerna har huvudansvaret för den lokala fysiska planeringen och samhällsbyggnaden, ansvaret inkluderar planering av mark, vatten och avfall samt kollektivtrafik.

Företag och olika organisationer arbetar med att nå miljömålen genom att:
 • följa lagkrav.
 • hushålla med energi och att minska sin miljöpåverkan.
 • fasa ut fossila bränslen. initiera och driva olika projekt som syftar till att uppnå bättre miljöstatus.
 • effektiviseringar och förbättringar av sin verksamhet.
 • miljöledning.
 • ställa miljökrav vid inköp.
 • medverka i olika samrådsprocesser, vid till exempel vindkraftsetablering och större vägbyggen.
 • egenkontroll.
 • gå före och vara goda exempel.
 • utveckla miljövänlig teknik och metoder.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Hållbar regional utveckling

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss