Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2030. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Miljömålsmyndighet tillsammans med Skogsstyrelsen

Länsstyrelserna är, tillsammans med Skogsstyrelsen, regionala miljömålsmyndigheter. Länsstyrelsen ska arbeta för att miljömålen nås tillsammans med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Länsstyrelsen har också i uppdrag att följa upp miljömålen och rapportera till nationella myndigheter.

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar kontinuerligt med att stärka upp arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. En viktig del handlar om att samordna det egna arbetet så att olika delar av verksamheten som exempelvis tillståndsgivning, kontroller och bidrag kan bli mer enhetlig när det gäller hänsyn till de nationella målen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Västernorrlands miljöutmaningar

Miljöarbetet i Västernorrlandslän ger resultat. En del skadliga ämnen i luften är i stort sett borta, användningen av naturgrus minskar, produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar och Västernorrland har åstadkommit stora minskningar av växthusgasutsläpp.

Det finns dock en hel del kvar att göra om vi till nästa generation ska kunna lämna över ett Västernorrland där de stora miljöproblemen är lösta. Det finns miljöfrågor som särskilt behöver uppmärksammas i länet. Exempelvis föroreningar i mark och vatten på grund av en lång industrihistoria. De stora miljöutmaningarna är dock desamma för Västernorrland som för resten av landet:

 • Vi behöver effektivisera energianvändning och transporter.
 • Vi behöver utveckla giftfria och resurssnåla kretslopp.
 • Vi behöver hushålla bättre med mark och vatten och dessutom värna natur- och kulturmiljövärden.

Alla har ett ansvar för att nå miljömålen och det är viktigt att så många som möjligt blir involverade i detta arbete som samordnas av Länsstyrelsen Västernorrland och Skogsstyrelsen.

Sammanfattning av nuläge och trender

De senaste årens bedömningar visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som bedöms regionalt i länet är möjliga att nå med idag beslutade styrmedel och åtgärder.

Två av miljökvalitetsmålen, frisk luft respektive grundvatten av god kvalitet, bedöms dock vara nära att nås. Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar bland annat:

 • stort behov av ett mer strategiskt arbete med tillsyn, tillämpning av befintliga styrmedel, och samarbete mellan olika aktörer.
 • fler kunskapsunderlag respektive utbildningsinsatser behövs för att öka medvetandet om hur olika förhållanden påverkar miljön.
 • bristande resurser som försvårar möjligheterna att genomföra nödvändiga åtgärder och åstadkomma positiva förändringar i miljön.

Västernorrlands miljömål

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen är vägledande för miljöarbetet i Västernorrland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

 • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
 • Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
 • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Beslutade regionala miljömål för Västernorrlands län

Förändringar i det nationella miljömålssystemet föranledde en översyn av de regionala miljömålen i Västernorrland. År 2014 inleddes en process för att uppdatera Västernorrlands miljömålsstruktur och miljömål och beslut om nya regionala fattades i juni 2015 (Diarienummer: 501-522-2015).

Beslutet innebär att:

 • tidigare regionala miljömål (miljökvalitetsmål och länsmål inklusive profilmålet Geologisk mångfald) för Västernorrland län stryks.
 • nya regionala miljömål för Västernorrlands län är samma som de nu gällande nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.
 • nationella (befintliga och kommande) etappmål som beslutas av regeringen, antas automatiskt som regionala etappmål för Västernorrlands län.

Kommunernas miljömålsarbete

Länets kommuner har en nyckelroll i arbetet med att nå miljömålen. Det är i kommunerna som en stor del av arbetet bedrivs med att förankra, utveckla och förverkliga miljöarbetet i dialog med samhällets olika aktörer.

Det är också på den lokala nivån som många åtgärder genomförs för att nå målen. Genom bland annat tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen, kan kommunerna bidra till ökad miljömålsuppfyllelse.

Kommunerna har även möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning genom den kommunala planeringen och i beslut om bygglov.

Den kommunala upphandlingen av varor och tjänster är ett annat exempel på verktyg som används för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. I egenskap av skolhuvudmän har kommunerna ett stort inflytande kring utbildning och lärande om hållbar utveckling hos barn och unga.

I flertalet av länets kommuner har man formulerat lokala miljömål, tagit fram program och/eller handlingsplaner som stöd för det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet inom kommunen.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

Webbplatsen Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemets (RUS) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Hållbar regional utveckling

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss