Kartor och underlag för planeringsarbete med grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Länsstyrelsens kartmaterial kan användas som underlag för att inkludera grön infrastruktur i olika typer av planeringsarbete, så som för mark- och vattenanvändning, samhällsplanering eller naturvårdsinsatser.

Du kan titta på kartmaterialet i vårt kartverktyg webbGIS eller ladda ner kartskikt från vår geodatakatalog. I kartverktygen får du hjälp att visualisera områden som har särskilt betydande ekologiska värden och hur de är lokaliserade i länet. 

Börja med ett större perspektiv

Genom att börja med ett perspektiv ovanifrån och hitta viktiga områden i den stora skalan, kan du sedan arbeta dig neråt i den geografiska skalan. Med detta arbetssätt kan du komma fram till konkreta åtgärder som hamnar på rätt ställe i landskapet och gör största möjliga nytta för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här kan olika aktörer, till exempel markägare eller kommuner, bidra med viktig kunskap om lokala förhållanden och också delta i arbetet efter egna förutsättningar och vilja att bidra till att skapa grön infrastruktur.

Värdekärna

En värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Dessa områden är relativt ovanliga och är extra betydelsefulla som noder i den gröna infrastrukturen. Värdekärnorna är sårbara för yttre påverkan, om det inte är skötselåtgärder som stärker naturvärdena.

Värdenätverk

Värdenätverk innebär att värdekärnor ligger så pass nära varandra i landskapet att det motiverar ett ekologiskt utbyte. Värdenätverken är viktiga länkar i den gröna infrastrukturen och dessa områden kan därför vara sårbara för till exempel exploatering. Samtidigt har de en stor potential att på sikt utvecklas mot att hysa större värden.

Värdetrakt

Värdetrakter är större områden i landskapet med högre ekologiska värden än omgivande landskap. En värdetrakt har högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer. Det betyder dock inte att allt i en värdetrakt håller höga värden.

Stödhabitat

Stödhabitat är områden med vissa biologiska värden som inte är tillräckligt höga för att räknas som värdeelement eller värdekärna. Stödhabitat kan fungera som spridningslänkar, och de kan förstärka värdekärnor eller värdetrakter genom att öka dessa areal.

Regionalt kartunderlag i tjänsten webbGIS

Nytt kartverktyg ska underlätta arbetet med att skapa hållbara landskap

Nu finns ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade. I kartverktyget nedan får du en samlad bild av värdetrakterna i landet. Det riktar sig till dig som arbetar med skog, mark och vatten och är särskilt användbart för dig som jobbar över länsgränserna. Kartverktyget ger en djupare förklaring till vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. Här finns flera exempel på hur du kan använda dig av värdetrakterna och hur andra aktörer har använt sig av dem. Här finns också en länk till var du kan ladda ner skikten till ditt eget kartverktyg.

Kartverktyg med värdetrakter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella analyser inom grön infrastruktur

I länsstyrelsernas geodatakatalog hittar du både regionala och nationella geodata framtagna inom arbetet med grön infrastruktur. Du hittar geodata genom att filtrera på initiativ i vänsterspalten och då välja alternativet som heter grön infrastruktur. I resultatet får du direkt en överblick över material som är framtaget, både nationellt och regionalt.

Exempel på nationella analyser

Tysta och ostörda områden blir allt mer ovanliga i landskapet. I stora delar av södra Sverige är orörda och ostörda områden en bristvara.

En nationell analys över Sveriges tysta områden har tagits fram med utgångspunkt i GIS-analyser, litteraturstudier och diskussioner med sakkunniga. I kombination med andra underlag, till exempel landskapsstrategier och översiktsplaner, kan analysen fungera som ett underlag för var befintligt buller bör minskas.

Analysen för tysta områden, länsstyrelsernas geodataportal Länk till annan webbplats.

Kartan visar förändringstryck för olika områden i Sverige. Indexet visar en kombination av taxeringsvärde, byggnadsvärde och in- och utflyttning till området under åren 2005–2015.

Ju rödare det är på kartan, desto större ”rörelse” är det i området. "Rörelsen" kan betyda att det byggs mer eller att attraktiviteten har ökat genom att fastighetsvärdet har gått upp. En rödare karta kan också tyda på att det finns en ökad sannolikhet för exploatering i framtiden. Blå områden visar ett omvänt läge, att området har avfolkats. Kartan visar i nuläget inga andra faktorer än just rörelse på bostadsmarknaden. Det finns självfallet en lång rad andra omständigheter som påverkar hur en framtida exploatering av området kommer se ut.

Förvaltningsindex tillhandahåller vi som en WMS-tjänst som du kan lägga till i dina egna GIS-system.

Förvaltningsindex, länsstyrelsernas geodataportal Länk till annan webbplats.

Den nationella gräsmarksanalysen bygger på ett nationellt underlag för gräsmarker, baserat på tätheten av värdefulla gräsmarker i ett landskapsperspektiv. Data har tagits fram genom att skapa värdekärnor för gräsmarker baserat på befintliga databaser och sedan göra en täthetsanalys av värdekärnor.

Gräsmarksanalysen, Naturvårdsverkets Metadatakatalog för Geodata Länk till annan webbplats.

Våtmarksanalysen har tagits fram som ett underlag för att få fram värdetrakter för våtmarker. Grunden till värdetrakterna är en täthetsanalys, med utgångspunkt i kända värdekärnor (baserat på våtmarksinventering och rikkärrsinventering). Därefter har det skett en viss manuell bearbetning där aktuell kunskap om förhållandena har spelat en viktig roll.

Våtmarksanalysen och tillhörande metadata finns i geodataportalen. Sök efter ”GI Andelsanalys alla våtmarker” eller ”GI andelsanalys värdefulla våtmarker”.

Våtmarksanalysen, länsstyrelsernas geodataportal Länk till annan webbplats.

Mosaikmarker på jordbruksmark för södra Sverige är ett index som kombinerar information om storlek och form på åker- och betesmarker, areal potentiella lövbryn samt täthet och antal av träd i jordbrukslandskapet för att ta fram ett mått på hur mosaikartat jordbrukslandskapet är. Metoden kommer från Jordbruksverkets rapport 2008:9. Där redovisas möjligheter att indikera jordbruksmark med höga naturvärden i Sverige genom tre typer av index, varav mosaikmarker på jordbruksmark är ett.

Indexet är framtaget i två olika upplösningar, 1x1 kilometer och 5x5 kilometer.

Analysen mosaikmarker på jordbruksmark, länsstyrelsernas geodataportal Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss