נאַציאָנעלע מינערווערטיקײטן (jiddisch)

איר געהערט צוּ אײנע פֿוּן די פֿינף נאַציאָנעלע מינערווערטיקײטן אין שװעדן - יהודים, ראָמאַ, סאַמי, שװעדישע פֿינס אָדער טאָרנעדאַליאַנס? אַז איר האָט עטלעכע רעכט אוּן געלעגנהײַטן װען איר האָט קאָנטאַקט מיט אוּנדז.

איר װאָלט שטענדיק געקענט באַקוּמען אינפֿאָרמאַציע װעגן אײַערע רעכט, ריגאַרדלעס פֿוּן װעלכע נאַציאָנעלע מינערווערטיק שפּראַך איר רעדט אוּן אַװוּ איר לעבט אין שװעדן. אױב איר לעבט אין אַ מוּניציפּאַליטעט װאָס איז אַ טײל פֿוּן אַ פֿיניש, מעאַנקיעלי אָדער סאַמי אַדמיניסטראַטיװ געגנט, איר האָט אױך דעם רעכט זיך איבערגעבן מיט אוּנדז, בעל-פּה אוּן שריפֿטלעך.

מיר באַשיצן אוּן העכערן אײַער שפּראַך אוּן קוּלטוּר

אוּנדזער מיסיע איז צוּ באַשיצן, העכערן אוּן אַנטוויקלען נאַציאָנעלע מינאָריטעט שפּראַכן אוּן די מעגלעכקײַט פֿוּן נאַציאָנעלע מינערווערטיקײטן צוּ היטן אוּן אַנטוויקלען זײַן קוּלטוּר אין שװעדן. מיר געבן בילכערקייַט צוּ אַנטװיקלוּנג פֿוּן קינדער אוּן יוּנגע מענטשן פֿוּן אַ קוּלטוּרעל אידענטיטעט אוּן ניצן פֿוּן זײער אײגענער מינערווערטיק שפּראַך. מיר דאַרפֿן אױך געבן די נאַציאָנעלע מינערווערטיקײטן די מעגלעכקײַט צוּ אײַנפֿלוּסן ענינים װאָס װירקן אױף זײ, אוּן, אַז װײַט אַז מעגלעך, זיך צוּ באַראַטן מיט מינערווערטיקײטן װעגן די ענינים.

די (Länsstyrelsen i Stockholm) Stockholm County Administrative Board , צוּזאַמען מיט דעם Sami Parliament,, (Sametinget) האָט דעם אַרבעט צוּ קאָאָרדינירן אוּן מאָניטאָרן דיי מעסטן פֿוּן די מינערווערטיק פּאָליסי פֿוּן שװעדן בײַ די מוּניציפּאַליטעטן, געגנטס אוּן אױטאָריטעטן פֿוּן לאַנד. Sametinget איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די סאַמי אוּן די סאַמי שפּראַכן, דערװײַל Länsstyrelsen i Stockholm איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די אַנדערע פֿיר מינערווערטיקײטן אוּן די מינערווערטיק שפּראַכן.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss