Näin met hantteeraama sinun henkilötietoja

25 toukokuusta lähtien jällaa uusi daattasuojelusäätäntö, GDPR, kaikissa EU-maissa. Täälä Ruottissa se korvaa henkilötietolain, PUL. Praktiikassa suoja sinun henkilötioista vahvistethaan niinku sinun oikeus ette tietää mihinkä niitä käytethään ja kunka niitä käsitelthään meiltä viranomhaisilta, mutta kansa kunka muut organisasuunit ja yritykset niitä käsittelevät.

Lääninhallitus saattaa tarvita koota sisäle, ottaa vasthaan elikkä muula laila käsitellä sinun henkilötietoja. Henkilötiot oon kaikenlainen informasuuni joka suohraan elikkä epäsuohraan saatethaan liittää fyysisheen henkilhöön joka oon elossa. Kaikenlaista hantteerausta jotako mennee tehhä henkilötioila, esimerkiksi tallehtia, erottaa pois, levittää ja kopieerata, oon käsittelyä henkilötioista.

Jos sulla oon asia lääninhallituksessa, olet matkassa vaaliseetelissä, istut yhen säätiön johtokunnassa elikkä olet aktiivi aluheela jossako meilä oon valvontaa niin met tulema käsittelheen sinun henkilötietoja. Sama jällaa esimerkiksi jos sie olet konferensissa jonka met järjestämmä elikkä jos sie olet matkassa filmissä elikkä valokuvassa meän sosiaalila kanalilla, webbipaikoila ja niin poispäin.

Henkilötioitten käsittelyllä pittää olla lailinen pohja

Kaikitten henkilötioitten käsittelyilä pittää olla lailinen pohja. Lääninhallitus toimii monela oikeuenaluheela, sen takia se ei ole maholista kuvata lailista pohjaa joka yksityisele käsittelylle tällä webbipaikala. Jos sie halvaat tietää lissää mitä tietoja met käsittelemmä sinusta sie olet tervetullu ottamhaan yhtheyttä sen lääninhallituksen kansa joka oon aktyelli elikkä lääninhallituksitten yhtheisen daattasuojeluorganisasuunin kansa, NOD.

Lääninhallitukset oon yhtheisesti vastuuliset

Kaikila 21 lääninhallituksella maassa oon yhtheinen IT-organisasuuni ja monessa kohassa met käytämä kansa yhtheisiä systeemiä. Sen takia lääninhallitukset oon yhtheisesti vastuuliset ko oon kyse uuesta daattasuojelusäätänöstä, GDPR. Lääninhallitukset oon kansa yhtheisesti henkilötietovastuuliset muitten viranomhaisitten kansa.

Lakisäätäntö vaatii stryktyyriä ja se pittää olla selvä sille jotako rekistreerathaan kunka vastuu oon jaettu lääninhallituksen ja muitten viranomhaisitten välissä. Se merkittee kellä oon vastuu ette sinun henkilötiot käsitelthään lainmukhaisesti, varmasti ja oikein.

Lääninhallituksitten daattasuojeluasiamies

Koska Lääninhallituksilla oon samansorttiset tehtävät niin viranomhaiset oon valikoihneet ette pittää yhtheisen organisasuunin (jotako kuttuthaan NOD) daattasuojelulle ja GDPR:ile. Yks vaatimus daattasuojelusäätänössä oon ette viranomhainen pittää valikoittea daattasuojeluasiamiehen ja ilmottaa sen Daattainspeksuuhniin (Integritetsskyddsmyndigheten) joka oon valvontaviranomhainen.

Lääninhallituksilla oon kaks daattasuojeluasiamiestä ja niitten rolli oon ette valvoa ette daattasuojelusäätäntöä nouatethaan, antaa neuvoja ja tukea, auttaa sinua joka olet rekistreerattu ja olla kontaktialuheena Daattainspeksuunile (Integritetsskyddsmyndigheten).

Jos sulla oon kysymyksiä elikkä mielipitheitä kunka lääninhallitus käsittellee sinun henkilötietoja sie olet tervetullu ottamhaan yhtheyttä daattasuojeluasiamiehen kansa sähköpostin kautta

Joka Lääninhallitus oon henkilötietovastuulinen heän erityisestä toiminasta.

Lääninhallitukset häätyvät hantteerata sinun henkilötietoja ette saattaa tarjota heän palveluja ja tehhä tehtäviänsä sinua kohin. Koko hantteerauksessa sinun henkilötioista met suojaama sinun henkilökohtasta integriteettiä.

Met tulema vain säästämhään sinun henkilötietoja jos oon syytä pittää jäljelä informasuunia. Henkilötiot jokka yks Lääninhallitus käsittellee kuuluvat usseimiten niin sanothuin ylheishiin asiakirhjoin. Ette päättää jos ylheistä asiakirjaa säilytethään elikkä erotethaan pois tarttethaan tehhä värteerinki informasuunista. Siinä värteerinkissä otethaan huomihoon:

  • informasuunin merkitystä toiminalle
  • ylheisön oikeutta tarkastelhuun
  • informasuunin pitkänaijan merkitystä tulevaiselle tutkinolle

Perusteheeliset päätökset säilyttämisestä ja poiserottamisesta oon 2 kap. 18 § Painosvaphaussäätänössä ja arkiivilaissa. Lääninhallituksella oon sitä paitti velvolisuus pittää henkilötiot vaatimuksitten jälkhiin eri säätänöiltä niinku esimerkiksi säätiölaki ja kirjanpitolaki.

Sinun henkilötiot oon vain saatavissa henkilöile jokka tarttevat niitä ette saattaa tehhä heän työtehtävät. Julkisuusprinsiipin mukhaan, joka kuuluu yhtheen Ruottin peruslakhiin, ylheisöllä oon oikeus ottaa ossaa ylheisistä asiakirjoista johonka sekretessi ei koske. Koska sinun henkilötiot saattavat kuulua ylheishiin asiakirhjoin se merkittee ette muila henkilöilä ja meetiapuulaakila elikkä markkinointipuulaakila oon oikeus kattoa niitä asiakirjoja jos niitten tarkoitus ei ole vasthaan daattasuojelulakisäätäntöä elikkä jos näile asiakirjoile muula laila jällaa sekretessi ylheis- ja sekretessilaissa.

Lääninhallitus saattaa sitä paitti tarvita jättää tarpheelista informasuunia viranomhaisille niinku polisille, Verovirastolle elikkä muile viranomhaisille jos meilä, lain mukhaan, oon velvolisuus tehhä sen.

Lääninhallitus pyrkii aina käsittelheen sinun henkilötietoja EU/EES:ssä (Euroopan Yniuuni/Eurooppalainen Ekonoominen Yhtheistyöalue). Tiot saatethaan kuitenki vississä taphauksissa viä yli, ja käsitellä, maissa EU/ESS:in ulkopuolela koska jokku meän leverantööristä elikkä alileverantööristä oon kansanvälisiä organisasuunia niinku esimerkiksi Microsoft ja Google.

Lääninhallitus tullee totheuttamhaan kaikila lailisilla, teknisillä ja organisatuurisilla toimenpitheilä varmistamalla ette sinun henkilötietoja hantteerathaan varmala laila ja sopevalla suojatasola niin sisäpuolela ko ulkopuolela EU:tä/EES:iä. Jos sie halvaat tietoja sinun henkilötioista elikkä jos sie halvaat tietää missä henkilötietoja viethään ulkopuolela EU:tä/EES:iä sie saatat ottaa yhtheyttä meän daattasuojeluasiamiehen kansa.

Jokhainen yksityinen henkilö omistaa omat henkilötiot. Sillä sulla, yksityisenä henkilönnä, oon vissit oikeukset jokka Lääninhallitus häätyy ottaa huomihoon vississä taphauksissa. Daattasuojelusäätänön mukhaan sulla oon allaolevat oikeuet johonka sie saatat viitata. Ette painottaa sinun oikeuksia sie saatat ottaa yhtheyttä daattasuojeluasiamiehen kansa.


Daattasuojelusäätänön mukhaan sulla oon aina oikeus saaja informasuunia mikkä henkilötiot Lääninhallituksella oon rekistreerattu sinusta. Jos sie lähätät kyselyn dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se kautta met lähätämmä rekisterikopion sulle. Kopio sisältää niitä henkilötietoja joitako met käsittelemmä sinusta ja tekstin joka kuvvaa kunka met käsittelemmä henkilötietoja. Normaalisti se tullee othaan korkeinthaan kuukauen ennen ko semmosen rekisterikopion lähätethään sulle.

Jos sie tykkäät ette joku henkilötieto sinusta oon väärä elikkä erehtyttävä, sie saatat tahtoa ette se oikasthaan elikkä joissaki taphauksissa käytethään enämpi rajotettuna. Ota semmosissa taphauksissa yhtheyttä daattasuojeluasiamiehen kansa ja selvitä mitä sie tykkäät oon väärin ja miksi.

Sulla ei ole oikeus saaja sinun henkilötietoja poisotetuksi jos Lääninhallitus esimerkiksi:

Tarttee käsitellä henkilötietoja ette tehhä tehtävän jollako oon ylheinen intressi, raamin sisälä sopimusrelasuunissa sinun kansa, osana heän viranomhaistehtävästä, arkiivitarkotukselle, ette käyttää oikeutta sanan- ja informasuunivaphautheen, ette täyttää oikeuenmukhaista velvolisuutta, elikkä ette puolustaa oikeuenmukhaisia vaatimuksia.

Sulla oon oikeus vaatia poisottamista sinun henkilötioista joitako Lääninhallitus tallehtii jos vähhiinthään yks seuraavista ehoista oon täytetty:

  • tietoja ei ennää tarvita niishiin tarkotukshiin johonka net koothiin sisäle
  • käsittely perustuu suostumisheen ja sie otat takashiin sinun suostumisen
  • käsittely oon suoramarkkinointia varten ja sie olet vasthaan ette tietoja käytethään siiheen tarpheesheen.
  • sie olet vasthaan henkilötietokäsittelyä joka tapahtuu raamin sisälä viranomhaistehtävässä elikkä innostuspuntaroittemisen jälkhiin eikä niitä ole valtuutettuja syitä jokka painavat enämpi ko sinun innostus
  • henkilötiot oon käsiteltty laittomasti
  • poisottaminen vaaithaan ette nouattaa oikuenmukhaista velvolisuutta
  • henkilötiot oon koottu sisäle siinä yhtheyessä ko informasuuniyhtheiskunnan palveluja (e-palvelut, sosiaalit meetiat) tarjothiin.

Joskus sulla oon oikeus saaja sinun henkilötiot ylheisessä, stryktyreeratussa ja masiniluettavassa formaatissa ja sitä paitti saaja sinun henkilötiot siiretyksi muuhuun organisasuuhniin (jos oon teknisesti maholista) jos käsittely perustuu suostumisheen elikkä sopimuksheen ja tapahtuu automattisesti (IT-välihneilä) Sitä oikeutta ei mene käyttää jos viranomhaisen käsittely oon tarpheelinen ette totheuttaa tehtävän ylheisestä intressistä elikkä jos se oon osa viranomhaistehtävästä. Ota yhtheytta meän daattasuojeluasiamiehen kansa jos sie halvaa tietää lissää.

Sulla oon oikeus vastustaa Lääninhallituksen käsittelyä sinun henkilötioista ja ette jättää sisäle valituksia daattasuojeluviranomhaiselle. Sie saatat koska vain vastustaa suoramarkkinointia ja silloin Lääninhallitus lopettaa markkinoinin. Vastutus ei kuitenkhaan saata vaikuttaa julkisuusprinsiippiä ja muut osapuolet saattavat jatkossaki käyttää sinun informasuunia markkinointhiin.

Ota yhtheyttä lääninhallituksitten daattasuojeluasiamiehen kansa

Maria Leijon

Sähköposti: dataskyddsombudet@lansstyrelsen.se

Telefooni: 010-223 10 00 (Väkseli Lääninhallitus Stokholmi)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss