Klosstjärnberget

Klosstjärnsberget är ett mindre naturskogsområde med höga naturvärden.

Utsikt över gröna skogar.

Utsikt från toppen av Klosstjärnsberget. Foto Johan Bohlin.

Trakten kännetecknas av granklädda höjder med relativt hög nederbördsmängd.

Naturreservatet Klosstjärnsberget bildades för att bevara en gammal grandominerad naturskog med gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd och död ved.

Inom fem kilometer från Klosstjärnsberget ligger naturreservaten Dundern, Ivana, Gartosofta, Mammasberg, Heinaho och Soienmägg.

Djur och växter

Den stabila miljön med hög och jämn luftfuktighet gör att många sällsynta och hotade arter finns här. Naturvärdena är nästan helt knutna till gammal, ofta senvuxen gran och gamla lövträd. Här finns även gamla träd och olika typer av död ved. I reservatet växer bland annat norsk näverlav, gammelgranskål och garnlav.

Genom att bevara den gamla naturskogen gynnas även fågelarter med krav på gammal skog och döda träd.

Gren med lav.

Norsk näverlav. Foto Fredrik Wilde.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 30,7 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text