Bergs klätt

Bergs klätt är ett omtyckt utflyktsmål med utsikt, intressant natur och kultur. Reservatet utgör södra delen av en stor udde i Älgåfjorden (norra delen av Glafsfjorden). 

Stig uppför brant vid Bergs klätt

Avstängda ledsträckor

Den västra leden till toppen av klätten samt leden mellan Klättetorpet och det södra vindskyddet är tillfälligt stängda på grund av stora mängder torrträd som riskerar att ramla.

Respektera avspärrningar och välj de öppna lederna.

Closed trail sections

Parts of the trails are temporarily closed due to high risk of dead trees falling. Please respect signage and choose the open trails instead.

Gesperrte Wanderwege

Teile des Wanderwege sind wegen Sturzgefahr von toten Bäumen geschlossen. Bitte respektieren Sie Absperrungen und wählen Sie die offene Wanderwege.

Kartbild som visar markering för avstängda vandringsleder

Området är präglat av tidigare bosättningar och brukning. Reservatets västra halva utgörs i huvudsak av jordbruksmark av olika slag. Den östra delen utgörs av en skogklädd höjd som reser sig drygt 50 m över omgivningarna och framträder som ett mycket markant inslag i landskapsbilden med branta sluttningar mot norr, väster och öster. Höjden kröns framförallt i den norra delen av hällmarkstallskogar med gamla, knotiga träd.

Reservatet bildades huvudsakligen för att bevara området som utflyktsmål och strövområde. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Flera fornlämningar finns på Bergs klätt. Fornlämningarna består av en hällkista från stenåldern samt flera rösen och ett rösegravfält från bronsåldern. I ett av rösena har ett dolkblad och en bronspincett påträffats.

Djur och växter

Bergsklätt ligger geografiskt på en gräns där sydliga och nordliga växter och djur möts. Klockgentiana växer här på sin nordligaste kända lokal. Andra växter nära sin nordgräns är bl.a. strandviol, krussilja, lövbinda och vattenblink.

Under varma sommardagar kan stora mängder av fjärilar flyga omkring utmed stränderna såsom sorgmantel och amiral.

Naturreservatet har även en rik fågelfauna. Här kan man bland annat stöta på hornuggla, tornfalk, grönsångare och härmsångare. För många besökare är kanske nötkråkan den mest intressanta. Den äter gärna nötter i hassellunden vid bergets fot i väster.

Rastplats med utsikt. Foto: Mikael Solebris.

Anordningar

Delar av reservatet tillgänglighetsanpassades 2012. De flesta anpassningarna är gjorda för rörelsehindrade.

Inom reservatet finns flera markerade leder. Den anpassade leden är 1,2 km och den skyltade natur- och kulturstigen är 3,5 km lång. Vägen från parkeringen har en något brant sluttning.

Det finns också fyra rastplatser, två med rastbord och två med vindskydd och eldstäder. Tre torrtoaletter finns, en finns vid naturstigen. De andra är anpassade och finns vid den nya parkeringen och i änden av den anpassade leden.

Vid den gamla parkeringen finns informationstavla. Informationsskyltarna har text i större storlek för högre läsbarhet. Information om natur och kultur finns längs natur- och kulturstigen.

Det finns en PDF med information om anordningarna här Pdf, 1.4 MB..

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • fälla, eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar, stående eller omkullfallna,
 • i terrängen och på stigar framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling, eller parkera annat än på anvisad plats,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • ställa upp husvagn nattetid.
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
 • organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: ca 110 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län