• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar om valsystemet

Om röstning och rösträkning

Kontakta antingen din kommun, där du är skriven, länsstyrelsen i ditt län eller Valmyndigheten. De kan skriva ut ett dubblettröstkort.

Ja, men du får bara rösta i kommunal- och regionval, inte i riksdagsvalet. Det gäller om du uppfyller följande krav:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste bo i kommunen eller regionen.
 • Om du är medborgare i något annat land än EU-länder, Island eller Norge måste du ha bott i Sverige i tre år.

Mer information på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Det ger ett preliminärt valresultat, som kallas valnattsresultat, och redovisar rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Vi kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Vid ett val till region- och kommunfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandaten (platserna) mellan partierna när räkningen är klar. Ledamöter och ersättare utses. Vid val till riksdag och Europaparlament är det Valmyndigheten som ansvarar för mandatfördelningen.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen ska du kontakta Länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga sammanräkningen för Stockholms län. Då kontrollräknar cirka 240 personer alla länets röster och personkryssen på dessa. Vem som helst kan ansöka om att bli rösträknare.

Vi rekryterar rösträknare i god tid före ett val. Håll utkik efter Länsstyrelsens annonsering. Rekryteringen inför valet i september 2022 pågick i början av mars och är nu avslutad.

Om du däremot vill arbeta som röstmottagare i en förtidsröstningslokal eller i vallokal på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klar 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka 12 dagar efter valdagen.

Valet till Europaparlamentet brukar bli klart inom en vecka efter valdagen.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig till exempel om

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valkuvertet eller valsedeln är märkt
 • en felaktig valsedel använts, exempelvis en valsedel till ett kommunval som använts i Europaparlamentsvalet.

Om påverkan på val

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp)
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar)
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning).

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och vår egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en viktig roll när det gäller samordning och att skapa en sammanhållen information om bland annat krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån.

Länsstyrelsen har informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analyser av trender i sociala medier. Vi för även informationen vidare till valnämnderna i kommunerna vid våra utbildningstillfällen.

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som du ska kontakta. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen du ska kontakta.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan.

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 10 00