Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional vattenförsörjningsplan för Södermanlands län

Foto: Monika Gustafsson

Foto: Monika Gustafsson

Under senare år har frågan om en god planering av samhällets vattenresurser uppmärksammats i flera sammanhang. Med den torra sommaren 2018 blev utmaningen med att säkerställa tillgången på vatten mer påtaglig i stora delar av Sverige.

Under 2019 till 2024 driver Länsstyrelsen ett projekt för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Södermanlands län. Planen ska belysa regionalt betydelsefulla vattenresurser för nutida och framtida vattenförsörjning. Planen kommer att titta på länets tillgängliga vattentillgångar, användningen inom olika områden, och vilken påverkan och vilka risker som vattenförsörjningen står inför. Fokus är främst den allmänna vattenförsörjningen men inkluderar även enskild vattenförsörjning, och inkluderar användning inom och påverkan från olika sektorer.

Underlaget kan sedan användas som stöd vid kommunernas översikts och detaljplanering och i länsstyrelsens arbete med vattenförvaltning för att säkra tillgången på vatten av god kvalitet. Planen ska också bidra till att stärka förmågan att planera för vattenanvändning i ett förändrat klimat, och bidra till arbetet med att motverka och hantera krissituationer kopplade till vattenförsörjningen.

Läget idag

Klimatpåverkan

Ett förändrat klimat medför påverkan på vattenbalansen bland annat genom längre torrperioder under sommarhalvåret, längre vegetationssäsong, ökad nederbörd under vinterhalvåret, och ökad risk för översvämningar. Förändringar i mängden nederbörd, hur det fördelar sig mellan säsongerna och påverkan på vattenkvalitet gör att vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna och ta med det i planeringen för framtida vattenförsörjning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss