Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Resultat av miljöövervakningen i Södermanlands län

Här kan du ta del av analyser och resultat från miljöövervakningen som pågår i länet. Vi presenterar senast nytt liksom länkar till rapporter och faktablad. Det handlar om allt från enstaka provtagningslokaler till större analsyer och sammanfattningar.

PFAS-halter över riktvärdet i sörmländska vatten och fisk

Länsstyrelsen Södermanland har genomfört en PFAS-undersökning av länets vatten och sjöar och påträffat höga halter i 11 av de 25 undersökta provlokalerna. I en uppföljande undersökning analyserades fisk för att ta reda på hur mycket av PFAS-ämnena som lagrats i fiskvävnader. Höga halter kunde konstateras i fisken från Näsnaren strax utanför Katrineholm.

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade ämnen och består av ca 5000 identifierade syntetiskt framtagna ämnen som är giftiga, svårnedbrytbara och kan lagras i levande organismer. Ämnena stannar länge kvar i miljön och sprider sig lätt via vatten och luft. PFAS förekommer därför överallt i vår miljö idag, även på avlägsna platser såsom på Arktiska områden trots att varken tillverkning eller användning av ämnena förekommer där.

Människor får i störst utsträckning i sig PFAS via mat och dricksvatten. Dessa orsakar inte direkta akuta problem, men eftersom vissa ämnen kan lagras länge i kroppen innebär det att PFAS-intag under längre perioder kan påverka hälsan. För foster och spädbarn är känsligheten sannolikt större då de kan få negativa effekter på födelsevikt, kolesterolhalt och immunförsvar. Djurstudier har visat en påverkan på immunsystemet, hjärnans utveckling och förändrad levervikt. De livsmedel som i dagsläget svarar för det största intaget av PFAS hos människor är frukt, ägg och fisk. Även dricksvatten står för en stor del av PFAS-exponeringen, särskilt dricksvatten som blivit förorenat i samband med brandövningar.

Genom regional Länk till annan webbplats.miljöövervakning Länk till annan webbplats. kan vi följa statusen och upptäcka trender i miljön. Länsstyrelsen Södermanland har genom EU-projektet Life IP Rich Waters genomfört en PFAS-undersökning av ytvatten i totalt 25 sjöar och vattendrag i länet under 2020–2021. I elva av de 25 vattnen uppmättes PFOS-halter över miljökvalitetsnormen för god kemisk status. Högst halt uppmättes i sjön Näsnaren utanför Katrineholm där årsmedelvärdet låg 10 gånger högre än gränsvärdet för miljökvalitetsnormen (se rapport PFAS-halter över gränsvärdet i Sörmländska sjöar och vattendrag för mer information).

Under 2022–23 har en uppföljande provtagning av fisk skett för 20 sjöar och vattendrag i länet, dels i de elva vatten där PFOS riktvärdet överskreds i ytvattenprovtagningen men även i ytterligare provlokaler med bedömt undersökningsbehov. Resultaten visade på att fisken i Näsnaren innehöll PFOS-halter över miljökvalitetsnormen för fisk. Observera dock att den fisk som undersöktes är storleksmässigt för liten för att klassas som matfisk, varför Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet vid konsumtion av fisk från Näsnaren. Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att man följer Livsmedelsverkets råd vid konsumtion av insjöfisk.

Insamling av fisk för analys i Södermanlands län 2022. Foto: Ulf Lindqvist, Naturvatten AB

Slutsatsen är att PFAS förekommer brett i länets vatten och fisk. I de elva vattenförekomster där gränsvärdet överskreds behöver fler undersökningar genomföras för att säkerställa nivåerna men även spåra tillbaka föroreningen till utsläppskällorna. Detta arbete kommer att närmast i tid genomföras för Näsnaren där Länsstyrelsen Södermanland i samarbete med Katrineholms kommun kommer följa upp med ytterligare undersökningar för att spåra tillbaka föroreningen till utsläppskällan.

Mer information

Mer om undersökningarna av PFAS i vattenförekomster och i fisk kan du läsa i följande rapporter:

Förekomst av PFAS-ämnen i vatten från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2020–2021Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan även läsa mer om PFAS i en Story mapLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. framtagen inom projektet LIFE IP Rich Waters.

Rapporter och faktablad

Här hittar du länkar till rapporter från de senaste årens regionala miljöövervakning. Äldre rapporter kan du söka fram under publikationer.

Listan fylls på efterhand.

Kiselalger i Södermanlands län 2022

Under 2022 undersöktes vattenkvaliteten i Södermanlands län med hjälp av kiselalger på 14 vattendragslokaler. Kiselalger är speciellt användbara inom miljöövervakning eftersom de kan visa på snabba förändringar i vattenkvaliten liksom återspegla förhållanden under en längre tid. Resultaten används bland annat inom vattenförvaltningens statusklassning av vattenförekomster.

Hjälmarens fågelskär 2021

Den fjärde heltäckande inventeringen av kolonihäckande sjöfågel i Hjälmaren genomfördes under våren och försommaren 2021. Inventeringen kartlägger populationsutveckling och omflyttning av framförallt måsfåglar. Fågelpopulationerna påverkas av miljöförändringar, till exempel igenväxning, ändrat klimat och exponering av miljögifter.

Kontakt