Resultat av miljöövervakningen i Södermanlands län

Här kan du ta del av analyser och resultat från miljöövervakningen som pågår i länet. Vi presenterar senast nytt liksom länkar till rapporter och faktablad. Det handlar om allt från enstaka provtagningslokaler till större analsyer och sammanfattningar.

Rapporter, faktablad och statistik

Sidan fylls på allt eftersom med länkar till rapporter från de senaste årens regionala miljöövervakning. Äldre rapporter kan du söka fram under publikationer.

Försurning och övergödning från luft

Nu finns det en ny rapport från aktiva mätningar inom Krondroppsnätet i mellersta Sverige under det hydrologiska året 2022/2023. Krondroppsnätet är en samling av mätningar i bakgrundsmiljön av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i mellersta Sverige. Rapporten visar bland annat att det totala kvävenedfallet till barrskog har minskat i Södermanlands län sedan 2001. Det syns även effekter av ett minskat svavelnedfall i form av minskade halter av svavel i markvattnet. Det visar på en signifikant återhämtning från försurning i form av ökat pH-värde.

Försurning och övergödning i Södermanlands län Pdf, 1.2 MB.

Statistik över tillstånd och trender i skogen

Nu finns den senaste statistiken för Miljötillståndet i skogslandskapet tillgängligt i webbapplikationen PxWeb. Till statistiken finns rapporten Uppföjning av miljötillståndet i skogslandskapet med övergripande beskrivningar av tillstånd 2016–2020 och trender, i vissa fall ända tillbaka till 1920-talet.

Skogar yngre än 60 år dominerar skogslandskapet idag och den äldre skogen har minskat jämfört med 1920-talet. Även om arealen äldre skog och mängden död ved har ökat sedan 1990-talet så är andelen produktiv skogsmark med naturskogskaraktär mindre än två procent inkluderat formellt skydd. Samtidigt bedöms 24 procent av den svenska produktiva skogsmarken vara rekreationsvänlig och andelen som anses vara goda blåbärsmarker respektive lingonmarker är 9 procent vardera.

Statistik för miljötillståndet i skogslandskapet Länk till annan webbplats.

Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet Länk till annan webbplats.

Mälarens fågelskär under femtio år

Med tillgång till tidigare inventeringar från 1900-talet tillsammans med nutida miljöövervakning kan vi analysera hur statusen för Mälarens sjöfåglar har förändrats över lång tid. Analysen visar att några arter ökar medan andra minskar. Vattenkvalitet och tillgång på häckningsplatser är saker som kan ha påverkat. Data från den pågående miljöövervakningen har jämförts med resultat från ett antal tidigare inventeringar för att på så sätt studera utvecklingen för måsar, trutar och tärnor under en längre tidsperiod.

Måsar, trutar och tärnor på fågelskär i Mälaren 1970-2020 Länk till annan webbplats.

PFAS i fisk

Länsstyrelsen Södermanland har genomfört en PFAS-undersökning av länets vatten och sjöar och påträffat höga halter på 11 av 25 provplatser. I en uppföljande undersökning analyserades fisk för att ta reda på hur mycket av PFAS-ämnena som lagrats i fiskvävnader. Höga halter kunde konstateras i fisken från sjön Näsnaren strax utanför Katrineholm.

Läs mer om PFAS och undersökningarna som genomförts inom ramen för LIFE IP RIch Waters på projektets egna sida.

Undesökning av vattenkvalitet med hjälp av kiselalger

Under 2022 undersöktes vattenkvaliteten i Södermanlands län med hjälp av kiselalger på 14 vattendragslokaler. Kiselalger är speciellt användbara inom miljöövervakning eftersom de kan visa på snabba förändringar i vattenkvaliten liksom återspegla förhållanden under en längre tid. Resultaten används bland annat inom vattenförvaltningens statusklassning av vattenförekomster.

Kiselalger i Södermanlands län 2022

Kolonihäckande sjöfåglar i Hjälmaren

Den fjärde heltäckande inventeringen av kolonihäckande sjöfågel i Hjälmaren genomfördes under våren och försommaren 2021. Inventeringen kartlägger populationsutveckling och omflyttning av framförallt måsfåglar. Fågelpopulationerna påverkas av miljöförändringar, till exempel igenväxning, ändrat klimat och exponering av miljögifter.

Hjälmarens fågelskär 2021

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss