Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

När kan du ansöka?

Nästa ansökningsperiod blir som tidigast under hösten 2023. Naturvårdsverket har fortfarande många ansökningar att hantera från den senaste ansökningsperioden 2022. Vi publicera datum för nästa ansökningsperioden så snart det är beslutat.

Klimatklivet har möjlighet att ge stöd till och med 2026. Åtgärder ska vara genomförda senast 30 april 2026.

Vem kan söka?

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Tänk på att även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Åtgärden du söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Exempel på åtgärder inom jordbruk:

 • Byte till förnybara bränslen i pannor.
 • Biokolspannor.
 • Biogasproduktion från gödsel.
 • Byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.
 • Elproduktion från biogas (el från biogas som har producerats genom rötning och som omvandlas till el i stationära anläggningar. För övrig elproduktion från solceller, vindkraft med mera är det inte möjligt att få stöd.)

Klimatklivet-åtgärder minskar utsläppen i Södermanland

Sedan starten 2015 har pengar från Klimatklivet tilldelats 150 åtgärder i länet till ett totalt belopp om 406 miljoner kronor. Åtgärderna ger sammanlagt en minskning med 109 000 ton av totala klimatutsläppen i Södermanland varje år, och med drygt 3 500 ton per 10 000 invånare per år. Senast tillgänglig data visar att de totala utsläppen av växthusgaser inom Södermanlands läns gränser år 2020 uppmättes till
drygt 2 500 000 ton.

Växthusgaser i Nationella emissionsdatabasen Länk till annan webbplats.

Under 2021 fick 23 åtgärder stöd i länet, varav de flesta innebar att konvertera från en fossil energikälla, exempelvis olja, till en förnybar – exempelvis fjärrvärme, biogas, pellets eller el. Laddstationer och tankstationer för allmänheten var de näst vanligaste åtgärderna som fick stöd under året.

Mellan 2015 och 2022 har också mindre vanliga, men viktiga åtgärder fått stöd i länet, bland annat anläggningar för produktion av biogas, återvinning och ombearbetning av avfall, produktion av biokol, och inköp av fordon. Mer information om olika Klimatklivet-åtgärder i Södermanland och nationellt finns här:

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.
Webbplats för Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vilka uppgifter behöver du ange i din ansökan?

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanfattning av de uppgifter som du behöver ange i vår e-tjänst för Klimatklivet:

Uppgifter som behövs i ansökan till Klimatklivet (vägledning) Pdf, 118.4 kB.

Det går endast att pausa en ansökan om den görs via Mina sidor. Om den inte görs via Mina sidor går det inte att pausa och fortsätta att fylla i e-tjänsten vid ett senare tillfälle. I dessa fall rekommenderar vi att du först skriver in din ansökan i denna mall, och sen kopierar in dina uppgifter i e-tjänsten vid ett tillfälle:

Mall med frågor som finns i e-tjänsten Word, 47.1 kB.

Kriterier för att få stöd

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Klimateffektivitet innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat:

 • Åtgärden får inte vara lönsam utan stöd.
 • Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme.
 • Åtgärden får inte innebära produktion av förnybar el, förutom elproduktion från biogas i stationär motor.

Den sista punkten, att åtgärder inte får innebära produktion av förnybar el, innebär att solceller inte kan få stöd ur Klimatklivet.

Tänk på att du måste få beslut om stöd innan du kan påbörja din åtgärd. Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026.

Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanställning projekt- och investeringsstöd

Undrar du vilka olika finansieringskällor som finns för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt i Sverige? Det finns många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning (LEKS) har sammanställt denna information för dig som vill bidra till den gröna omställningen.

Hållbar regional tillväxt på LEKS webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – bidrag för laddstationer

Ladda bilen är ett investeringsstöd för laddstation till elbil. Stödet finns för flera målgrupper.

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar

Detta bidrag riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Ladda bilen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Laddningspunkt för privatpersoner i eget hus

Du som privatperson kan få skattereduktion för installation av laddningspunkt till elfordon.

Om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband installation av laddningspunkt till elfordon.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping