Horsvik

Horsvik är ett av Sörmlandskustens väl bevarade skärgårdshemman. Det känns som att tiden i vissa fall stått stilla sedan 1950-talet. Här kan du vandra, bada, fiska och njuta av lugnet i skärgården.

Vy över gården i Horsvik

Foto: Bjarne Tutturen, Nyköpings kommun

Horsvik är ett väl bevarat skärgårdshemman med intakt gårdsstruktur. Området är rikt på växt- och djurarter som hör hemma i äldre kulturlandskap och är därför ett viktigt område att bevara för den biologiska mångfalden.

En mångfald av arter på land

Mångfalden av biotoper ger upphov till en artrik kärlväxtflora med olika betesgynnade växter och svampar som till exempel Adam och Eva, pyttemaskros, ljus solvända och scharlakansvaxskivling. Här finns också ett rikt insektsliv med många steklar och fjärilsarter som till exempel sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare och mindre purpurmätare.

Området har ett rikt fågelliv och i enebackarna runt gården trivs hämplingar och grönfinkar, i skogsbrynen och trädgårdsmiljöer sjunger rödstjärt, göktyta och svartvit flugsnappare. Dagligen flyger havsörn över området. På de sandiga betesmarkerna letar trädlärkor och starar mat och intill ladorna flyger tornseglare och ladusvalor. De äldre tallarna har lämpliga kronor för rovfågelbon och i sundet mellan öarna och gården födosöker svanar, storskrakar och knipor.

Höga naturvärden under ytan

I Hagstuviken och i området från Studsviks brygga till sundet mellan Horsvik och Tranholmen finns höga marina naturvärden utpekade. Naturvärdena är tydligt kopplade till att det finns utbredda och täta bestånd av växter som skapar livsmiljöer för ryggradslösa djur och fisk.

I det smala sundet mellan fastlandet och Tranholmen samt i de grunda vikarna finns en rik undervattensvegetation med långskottsväxter och olika alger. En mindre ålgräsäng finns i sundets smalare del på drygt två meters djup.

Mer information

Nyköpings kommun har bildat och förvaltar naturreservatet Horsvik.

Nyköpings kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Horsvik, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 • samla in och föra bort djur, växter, svampar eller lavar. Bär-och matsvampplockning för eget behov är tillåtet,
 • elda eller grilla annat än på eldplatser iordningsställda av reservatsförvaltningen. Förbudet inkluderar även användandet av engångsgrill. Friluftskök som drivs med gas eller flytande bränsle får användas om dessa används på ett brandsäkert sätt,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • framföra fartyg på sådant sätt att naturmiljön eller besökare i området störs. Fartyg ska framföras med visande av gott sjömanskap och med extra hänsyn till naturmiljöns känsliga karaktär genom att minimera användandet av motorer samt hålla låg fart och en dämpad ljudnivå.
 • tälta, campa eller övernatta annat än på särskilt anvisad plats,
 • ankra fartyg.

Det är förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 • bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet,
 • förtöja fartyg, tälta, campa eller övernatta längre tid än två dygn i följd på samma plats,
 • anordna lägerverksamhet,
 • anordna tävlingar.

Samråd med markägare och förvaltare krävs vid:

 • evenemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 100 hektar
Karaktär: Ängs- och betesmark, slåtteräng, kust och hav, skogsmark
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, del av området är Natura 2000

Hitta hit

Horsvik ligger vid kusten söder om Studsvik. Det går enstaka bussturer från Nyköping, buss 554/534, som stannar i Studsvik. Därifrån är det cirka 500 meter till reservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss