Strandstuviken

Strandstuviken är känd för sitt rika fågelliv. Hit kommer många för att skåda fågel. Flera stigar finns i området. I norra delen av reservatet ligger ett fågeltorn med utsikt över vattnet och en av strandängarna. I södra delen av reservatet finns det också en ridled. Sörmlandsleden går genom den norra delen av reservatet, vid Strandstuvikens camping. Vid campingen finns också en populär badplats. Du kan även hitta lämpliga badplatser i mellersta och södra delen av reservatet.

Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken. Stränderna är långgrunda med vidsträckta strandängar. Längre in mot land finns skogsområden av skiftande typ, alltifrån ekhagar till hällmarkstallskogar. Sedan 1984 finns en fältstation där man studerar fågellivet i området.

Artrika strandängar

Strandängarna hyser många rastande och häckande vadare och sjöfåglar. Mindre strandpipare, häger och gravand häckar i området. Av rastande arter märks bland annat stora flockar med vigg, brunänder, bergänder, knipor, stjärtänder och bläsänder. Här kan man också få se flockar av sång- och knölsvanar samt storskrake och salskrake. I den inre delen av Strandstuviken rastar många skräntärnor under vår och sensommar. Stora skäggdoppingkolonier finns dels i södra delen av Snäckviken och dels kring Flättna. Delar av reservatet är fågelskyddsområde. I detta område är det förbjudet att vistas under tiden 1 april - 30 september.

Ovanliga växter på strandängarna

De betade strandängarna är också viktiga livsmiljöer för många växter. Bland mindre vanliga växtarter i området märks älväxing och sumpgentiana. En del stora bestånd av majviva finns också på strandängarna.

Nytt fågeltorn inom projektet Life Coast Benefit

Den 3 september påbörjas arbetet med att bygga ett nytt fågeltorn, som ska stå färdigt i slutet av november. Tornet kommer att placeras i norra delen av naturreservat och ska vara lättillgängligt för alla besökare. Läs mer om byggprojektet.öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

 • ta bort eller skada fasta naturföremål eller skada marken
 • gräva upp växter eller skada vegetationen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra sjöskoter eller annat motordrivet fordon
 • framföra båt med högre hastighet än 5 knop i Strandstuge- och Snäckvikarna innanför en linje från Björnudden över Våmedet till Tallargrundet
 • bedriva fritidsfiske inom motsvarande område som ovan under tiden 1 april till 31 oktober
 • under tiden 1 april till 30 september beträda det område som på kartan, tillhörande reservatsbeslutet, utmärks med en prickad linje (fågelskyddsområde)
 • medföra hund som inte är kopplad

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår:
Areal: 990,1 hektar
Karaktär: kulturlandskap, kustlandskap, friluftsliv.
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Natura 2000