Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi bidrar till exempel med statliga planeringsunderlag och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Huvudmannen för gator och vägar ansvarar för att driva planeringsprocesser för att förändra och förnya infrastrukturen i länet. Huvudman är antingen Trafikverket, kommunen eller vägföreningar. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser.

Länsstyrelsens olika roller och ansvar

Länsstyrelsens roll och ansvar i planeringsprocessen varierar beroende på vilken del av processen det handlar om. Länsstyrelsen:

 • tillhandahåller statliga planeringsunderlag
 • godkänner miljökonsekvensbeskrivningar
 • samverkar med sökanden i processen
 • tillstyrker fastställelse
 • beslutar om tillstånd enligt miljöbalken
 • har tillsyn över kommunala detaljplaner.

Nationell transportplan

Vi tillhandahåller statliga planeringsunderlag till nationella transportplaner.

Regional transportplan

Vi ger råd i arbetet med att ta fram regionala transportplaner och tillhandahåller statliga planeringsunderlag.

Åtgärdsvalsstudie

Vi samverkar med olika aktörer och yttrar oss i vissa fall över remisser, men vi har ingen formell roll i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsen har följande i uppdrag i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar i väg- och järnvägsplaner:

 • Pröva betydande miljöpåverkan.
 • Godkänna miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet.
 • Se till att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövning av väg- och järnvägsplaner.
 • Ge råd och stöd.
 • Tillhandahålla statliga planerings- och kunskapsunderlag.

Väg- och järnvägs-, gång- och cykelvägsprojekt i Skåne

Du hittar information om Trafikverkets projekt i Skåne län på deras webbplats.

Projekt i Skåne län på trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkansöverenskommelse för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

I maj tog regeringen beslut om den nationella transportplanen för åren 2018-2029. Sträckan Hässleholm–Lund finns med i planen och det innebär en byggstart under planperioden.

Länsstyrelsen Skåne vill vara väl förberedd när projektet etableras och har därför tillsammans med Trafikverket, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun, Eslövs kommun och Lunds kommun enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner i en samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelse för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund (pdf) Länk till annan webbplats.

Projektet med nya stambanor mellan Hässleholm och Lund på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fastställelse av väg- och järnvägsplaner

Det är Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning som prövar och fastställer väg- och järnvägsplaner. Länsstyrelsens roll är att yttra oss om vi kan tillstyrka att planen kan fastställas.

Lagar för planering av väg och järnväg

Den fysiska planeringen för vägar regleras i väglagen. Planeringen av järnvägar regleras i lagen om byggande av järnväg. Båda lagarna kopplar även till plan- och bygglagen och miljöbalken.

Kontakt