Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Har du råd att ligga lågt? 

Informationen riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Har du råd att ligga lågt? Pdf, 2.1 MB.

Länsstyrelsen i Skåne har i ett projekt under 2020 fotograferat och lagt in texter kring vad som håller på att hända längs med den skånska kusten.

Hur blir klimatet i Skåne i framtiden?

SMHI har på uppdrag av oss gjort analys och sammanställning av dagens och framtidens klimat i Skåne .

Klimatanalys för Skåne län Pdf, 4.7 MB.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. I Skåne kan man konstatera att den stigande havsnivån innebär att bebyggelse och infrastruktur kommer att översvämmas och påverkas av erosion. Ett stort arbete görs för att hantera problematiken via samarbete mellan Skåne län, Hallands län och kustkommunerna via Regional kustsamverkan Länk till annan webbplats..

Insatserna är frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg mot ett robustare samhälle.

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–2024 Pdf, 1.3 MB.

Tidigare handlingsplan:

Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 Pdf, 21 MB.

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen Halland, Statens Geotekniska Institution (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Förslag till Regional Kustsamverkan Pdf, 424.4 kB.

BWN - Building with Nature

Länsstyrelsen deltar som partner i Interreg-Nordsjöprojektet Building with Nature (BwN). Projektet syftat till att studera hur naturanpassade klimatanpassningsåtgärder kan användas för att motverka översvämning och erosion. Projektet omfattar både kustområden och avrinningsområden. I Skånes kustområden tittar vi på planerad reträtt och hur ålgräsängar kan bidra till att minska erosionseffekter. I Rååns avrinningsområde studerar vi hur vattenvårdande åtgärder kan minska risken för översvämning och bidra till biologisk mångfald.

Building with Nature webbplats Länk till annan webbplats.

Rapport: Assessment of underwater vegetation to reduce coastal erosion

Rapporten redovisar resultat från ett uppdrag som innebär att utföra fältmätningar av vågor och strömmar i Lommabukten samt beräkna vilken effekt ålgräs har på vågdämpning och därmed indirekt på kusterosionen.

Rapport: Analysis of areas suitable for eelgrass establishment/remediation Pdf, 38 MB.

Rapporten syftar till att öka kunskapen kring förutsättningarna för ålgräsängar längs den skånska kusten Rapporten redovisar och rangordnar olika lokalers lämplighet för restaurering eller återetablering av ålgräs.

Rapport: Flood analysis Lussebäcken, Helsingborg , Hydraulic impact of urbanization and effect of implemented water management measures

I Lussebäckens delavrinningsområde i Råån har ett flera naturbaserade åtgärder i form av våtmarker, dagvattendammar och tvåstegsdiken genomförts. I rapporten analyseras vilken samlad effekt dessa åtgärder har för att minska översvämningsrisken nedströms.

Rapport: Evaluation of the hydraulic performance of two-stage channels through comparative analysis – joint field – modelling approach

En kvalitativ utvärdering gjordes för Lussebäckens avrinningsområde för de hydrauliska förändringarna som sker när ett jordbruksdike restaureras till ett tvåstegsdike genom simulering av en 1D hydraulisk modell (Mike Urban CS).

Rapport: Field evaluation of two-stage channels impact on local biodiversity and nutrient retention potential

Biologisk mångfald och potential för näringsämnesreduktion har undersökts i tvåstegsdiken i Lussebäcken och delvis också i Råån.

LIFE Coast Adapt

LIFE Coast Adapt är ett projekt i vilket Länsstyrelsen Skåne deltar tillsammans med projektkoordinator Region Skåne, Lunds Universitet, Skånes Kommuner, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Ystads kommun – för att synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Med syftet att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem, vilket i förlängningen ökar motståndskraften och skyddar mot kusterosion och höjda havsnivåer. Målsättningarna är att samhällets sårbarhet för kusterosion begränsas samtidigt som biologisk mångfald och ekosystemtjänster gynnas. Projektet genomförs via Europeiska unionens LIFE-program med bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten.

Rapport: Prövningsprocessen kring anläggande av klimatanpassningsåtgärder för att minska effekterna av erosion

SEA-RIMS Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels

KTH drivet ett forskningsprojekt, SEA-RIMS (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels), tillsammans med Statens Geotekniska Institution (SGI) som bland annat Länsstyrelsen Skåne deltar i. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället anpassar sig till stigande havsnivå på ett hållbart och etiskt sätt.

Projektet SEA-RIMS på SGIs webbplats Länk till annan webbplats.

CAMEL - Climate Adaptation by Managed Realignment

Statens Geotekniska Institution (SGI) driver tillsammans med Linköpings universitet forskningsprojektet Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL), som Länsstyrelsen Skåne är delaktiga i. Projektet handlar om att undersöka hur planerad reträtt ska kunna genomföras.

Projektet CAMEL på SGI:s webbplats Länk till annan webbplats. 

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Riskhanteringsplaner

Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar ska anges i riskhanteringsplanerna för berörda områden. Riskhanteringsplanerna ska presentera åtgärder för att uppnå målen och beakta alla aspekter av riskhanteringen av översvämningar. Riskhanteringsplanerna och dess åtgärder är centrala i arbetet med översvämningsförordningen. Det är i detta steg som länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, myndigheter, intressenter och andra aktörer samt allmänheten.

Var i processen är vi nu?

Länsstyrelsen Skåne har under 2020 haft avgränsningssamråd med samtliga berörda kommuner i länet. Det har också genomförts dialogmöten med Region Skåne, Trafikverket och Svenska Kyrkan. För närvarande pågår arbete med att sammanställa riskhanteringsplanerna för de sju utpekade områdena i Skåne, målet är att få ut riskhanteringsplanerna på samråd i mitten av juni 2021. Samråden syftar till att ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanerna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. Efter samrådsprocessen färdigställs riskhanteringsplanerna för att sedan beslutas och levereras till MSB i december 2021.

Översvämningsdirektivet (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Översvämningsportalen (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Kristianstadsslätten klimatmodellering

Grundvattenförhållandena på Kristianstadsslätten i ett förändrat klimat har modellerats, då det utgör en viktig grundvattenresurs som kan komma att påverkas av såväl framtida klimatförändringar och ändrade vattenuttag. Resultatet av modelleringen presenteras i rapporten Kristianstadsslätten klimatmodellering.

Kristianstadsslätten klimatsimulering Pdf, 10.5 MB.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

Länsstyrelsen Skåne presenterar en fördjupning av hur utmaningar kopplade till vatten kan integreras i fysisk planering i Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne. Ambitionen är att synliggöra vattnets betydelse för god planering och visa på vilka samordningsvinster samhället kan göra genom att tänka vatten.

Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne Pdf, 15.8 MB.

Klimatanpassningsatlas för Skåne

Klimatanpassningsatlas för Skåne utgör en klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Åtta områden där klimatförändringarna kommer påverka mycket pekas ut samt förslag på åtgärder som behöver vidtas för att anpassa samhället.

Klimatanpassningsatlas för Skåne Pdf, 2.7 MB.

I Metoder för övervakning av sandstränder presenteras olika sätt att mäta sandstränders förändring över tid. Det finns flera sätt att undersöka strandens utveckling och olika metoder för att titta på det. Rapporten går översiktligt igenom olika metoder. Skanning med LiDAR och flygfoto följt av fotogrammetri genomfördes för att skapa höjdmodeller av ett testområde och erfarenheter från det presenteras.

Metoder för övervakning av sandstränder

En regional översyn av sandområden längs Skånes kust presenteras i rapporten Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet. Sand kan fungera som ett bra skydd mot erosion för bakomliggande bebyggelse och analyser av mängden sand och dess skyddande förmåga har undersökts.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet Pdf, 19.3 MB. 

Förtydligande gällande verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet (2019) Pdf, 187.2 kB.

I karttjänsten Vatten och Klimat presenteras information om volymen sand inom sandområden längs kusten. Områden har också pekats ut som potentiella reträttområden där ständerna skulle kunna lämnas för fri utveckling.

Karttjänsten Vatten och klimat Länk till annan webbplats.

Karttjänsten Vatten och Klimat

Karttjänsten Vatten och Klimat ger information om vatten i det skånska landskapet och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning både idag och i en möjlig framtid. Tjänsten samlar flera kartlager från Länsstyrelsen Skåne, SGU, SMHI och MSB som kan komplettera varandra och på så sätt generera ny kunskap. Karttjänsten Vatten och Klimat är tänkt som ett planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett stöd för markägare och andra aktörer. Se separata rapporter för beskrivning av de olika kartlagren.

Karttjänsten Vatten och klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat

Som vägledning till kartlagren för dikningsföretag, svämplan, lågpunktskartering och havsnivåhöjning i karttjänsten Vatten och klimat finns Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat. Användarguiden kan användas för strategisk planering kopplad till VA samt hydrologisk och biologisk återställning. Kartlagren kan även användas av övriga aktörer som arbetar med att restaurera vattenmiljöer.

Användarguide till karttjänsten Vatten och klimat Pdf, 11.7 MB.

English version of the user guide - Användarguide till kartjänsten vatten och klimat.

User Guide- Map Service Tool Water and Climate Pdf, 2.8 MB.

I karttjänsten Vatten och klimat finns också sandområden, potentiella reträttområden och för de stränder som riskerar erosion, samt där det är tillämpbart, har en ny strandlinje vid 1 meters havsnivåhöjning beräknats enligt Bruuns teori. För information om de kartlagren se Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet Pdf, 19.3 MB.

English version of the rapport Verktyg för sandvolymer och erosionskänslighet.

Inventory of coastal sandy areas – protection of infrastructure and planned retreat Pdf, 380.9 kB.

Kontakt